Actueel

Onterechte Tozo dossiers in de StUF aanlevering

Gemeenten leveren regelmatig een StuF bestand aan het Inlichtingenbureau. Hiermee informeert uw gemeente ons over wie er een uitkering hebben binnen uw gemeente. Het Inlichtingenbureau controleert vervolgens doorlopend de bijstandsdossiers van gemeenten bij de bronnen om gemeenten te informeren over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand.

De afgelopen periode is gebleken dat meerdere gemeenten in de StUF aanlevering ook Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) dossiers hebben aangeleverd. Wij hebben in een eerder bericht al op dit mogelijke risico gewezen. Dit heeft tot gevolg dat er voor deze dossiers rechtmatigheidssignalen klaar worden gezet die niet van toepassing zijn op de Tozo. Denk bijvoorbeeld aan vermogenssignalen en signalen die informatie verschaffen over voertuigbezit. Voor zover wij nu kunnen zien, doet dit zich met name voor bij gemeenten die werken met een uitkeringspakket van Centric. U kunt in ons portaal Werk en Inkomen (IBis), op het tabblad ‘Incidenteel rapport’, met de knop ‘lopende uitkeringen’ een overzicht opvragen van alle BSN’s met een actuele uitkering die uw gemeente heeft aangeleverd. Normaal gesproken zouden in dit overzicht geen Tozo uitkeringsdossiers mogen voorkomen. Als dat wel het geval is, dan willen we u nadrukkelijk verzoeken gebruik te maken van onderstaande herstelmogelijkheid, om verder te voorkomen dat er ten onrechte gegevens worden uitgewisseld.

Verwijderen onterecht aangeleverde Tozo dossiers

Om te voorkomen dat gemeenten informatie ontvangen over burgers waar geen rechtsgrond voor is, heeft het inlichtingenbureau besloten om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de BSN’s die ze onterecht hebben aangeleverd te “schonen”. Met schonen wordt bedoeld dat zowel de BSN als de reeds aangemaakte IB signalen uit onze database worden verwijderd. U kunt hier gebruik van maken door op ons portaal Werk en Inkomen (IBis), onder het hiervoor tijdelijk aangemaakte product ‘Herstel Tozo’, een bestand aan te leveren met de BSN’s die verwijderd moeten worden. Deze mogelijkheid is naar verwachting vanaf dinsdag 19 mei beschikbaar. U kunt tot en met 27 mei bestanden aanleveren. Zie voor meer informatie onze website en de speciale handleiding die hiervoor is opgesteld. Daarnaast verzoeken wij “Centric” gemeenten om geen StUF aanlevering te doen totdat de “hotfix’ van Centric is geïnstalleerd. 

Opschorten  rapportages

Normaal bent u van ons gewend dat de rapportages rechtmatigheid op de door u ingestelde datum voor u klaar staan. Om het mogelijk te maken om de onterechte Tozo dossiers te verwijderen, worden de reguliere rapportages Rechtmatigheidscontrole deze maand voor alle gemeenten op 29 mei klaargezet. Volgende maand ontvangt u de rapportage weer op de datum die u gewend bent. Voor de rapporten Heffingskortingen en Bankrekeningnummers geldt dat we u volgende maand weer een correct rapport zullen leveren.

Achteraf controle verstrekking Tozo

Bij de uitwerking van de Tozo woog zwaar dat de regeling snel ingevoerd kon worden en dat gemeenten bij de uitvoering van de regeling in staat zijn om grote aantallen aanvragen voortvarend af te handelen. Dat betekende dat de administratieve lasten, zowel voor de zelfstandige als voor gemeenten, beperkt moesten blijven. Om die reden is de controle vooraf beperkt en wordt achteraf nog (steekproefsgewijze) controle uitgevoerd. De invulling van de controle achteraf wordt momenteel door SZW, in afstemming met VNG en Divosa nog nader uitgewerkt. Hierover volgt nog informatie vanuit SZW/VNG/Divosa.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij onze Accountmanagers Alex Tamminga (atamminga@inlichtingenbureau.nl / 0652749740) en Marjorie Stots (mstots@inlichtingenbureau.nl / 0652749750) of neem contact op met de servicedesk. Dit kan telefonisch via 0800 22 11 22 of per mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.Wij helpen u graag verder.

Theme picker