Digitaal Klantdossier (DKD)

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn.

Digitale aanlevering gegevensset gemeenten

Om een volledig gevuld DKD voor burger en uitvoeringsorganisaties te kunnen garanderen, is digitale aanlevering van de gegevens door partijen wettelijk verplicht. Ook zijn gemeenten verplicht de afgesproken gegevensset binnen enkele seconden digitaal aan te leveren als hierom gevraagd wordt. Gemeenten leveren een vaste set gegevens aan het DKD. Er worden gegevens geleverd over:

  • De klant; persoons- en adresgegevens;
  • De aanvraag; voor welke wet, datum aanvraag en beslissing en de beslissing zelf;
  • De uitkering; soort, begin- en eindedatum, normbedragen, inhoudingen en maatregelen;
  • De vorderingen; datum en reden vordering, bedragen aanvang en saldo, status vordering;
  • De bijzondere bijstand; soort kosten en datum betaalbaarstelling;
  • De re-integratie en participatie; begin- en eindedatum re-integratie inzet met een omschrijving, loonkostensubsidie, participatieladder.

De gegevens die worden uitgewisseld in het DKD zijn veelal dezelfde gegevens die via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) landelijk worden uitgevraagd in de statistieken. Voor de aanlevering van deze gegevens in het meest actuele bericht verwijzen wij naar het document Richtlijnen gemeenten, selecties voor aanlevering. 

Aanlevermethoden

Voor een goede werking van het DKD is het noodzakelijk dat gemeenten aanleveren via de laatste versie berichtversie. In de Keten SLA is opgenomen dat partijen altijd de meest recente versie van een bericht ondersteunen. De voorgaande versie van dit meest recente bericht dient nog minimaal één jaar ondersteund te worden (door het Inlichtingenbureau) 

Het is mogelijk om via drie methoden DKD-gegevens aan te leveren aan het Inlichtingenbureau:

  1. Via een verzamelbestand, dit bestand biedt u aan via het Informatiesysteem van het Inlichtingenbureau;
  2. Via webservice, deze gegevensuitwisseling gaat real-time via het IP-adres van de gemeente;
  3. Via een combinatie van mogelijkheid 1 en 2.