Gebruik toets Bijzondere Bijstand voor aanvraag energietoeslag

Sinds 7 oktober is de wetswijziging van de energietoeslag in werking getreden. Dit betekent dat gemeenten kunnen beginnen met het ambtshalve verstrekken van de energietoeslag en het openstellen van de aanvraagprocedure voor inwoners met een laag inkomen. Zoals eerder aangekondigd kunt u (kosteloos) de Inkomens- en Vermogenstoets op categoriale bijzondere bijstand inzetten om te toetsen of de verstrekking van de energietoeslag 2023 past binnen de toetsnorm van het gemeentelijk beleid. U kunt hiervoor maandelijks tot en met de 25e van de maand een bestand met te toetsen BSN’s aanleveren.  

Ambtshalve verstrekking 

Gemeenten bepalen binnen het wettelijke kader zelf aan welke groep inwoners de energietoeslag ambtshalve kan worden toegekend:  

  • Personen met een uitkering op grond van de Participatiewet (tot de AOW-gerechtigde leeftijd), de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004;  

  • Huishoudens die voldoen aan de door de gemeente te stellen eisen aan het recht op een energietoeslag en waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn (bijzondere bijstand, minimaregelingen en energietoeslag 2022).  


Huishoudens aan wie de energietoeslag niet ambtshalve kan worden toegekend door de gemeente, kunnen net als in 2022 via een aanvraag bij de gemeente in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. Ook deze aanvragers kunnen ter toetsing aan het Inlichtingenbureau worden aangeboden. 

Hoe werkt het? 

Gemeenten kunnen (maandelijks) Burgerservicenummers (BSN’s) aanleveren van burgers die, vanuit de Participatiewet, of vanuit de wens voor automatische verlenging, een aanvraag voor een categoriale bijzondere bijstandsregeling (en dus ook energietoeslag) hebben gedaan.  

Gemeenten kunnen de toetswaarde voor inkomen maandelijks zelf bepalen. De toetswaarde ligt tussen 100% en 150% van de bijstandsnorm voor alleenstaanden of gehuwden. Dit omdat gemeenten de doelgroep ‘minima’ verschillend begrenzen. Bij de geautomatiseerde toets wordt rekening gehouden met deze beleidsvrijheid. Het is mogelijk om op BSN niveau een afwijkende toetspercentage te hanteren. Daarnaast wordt in het rapport de overschrijding van het inkomen met de inkomensnorm (bijstandsnorm) getoond. Op basis hiervan is het mogelijk verschillende groepen te identificeren, dus bv. groep tussen 110-120% of 120%-130% etc. Het is vanuit het oogpunt van privacybescherming onwenselijk om lager dan 100% van de bijstandsnorm te toetsen.  

Na het sluiten van de aanlevertermijn*, die eindigt vóór de 26e van de maand, bepaalt het Inlichtingenbureau met gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) de leefvorm van de aanvrager. Vervolgens vindt een inkomenstoets bij het UWV en eventueel een vermogenstoets bij de RDW en/of de Belastingdienst plaats. NB. Er is geen koppeling met DUO om te toetsen of binnen de aanvragers studenten voorkomen. Meer uitgebreide informatie over de werking en mogelijkheden van deze dienst kunt u nalezen in de Handleiding.   

*Let op: Een later aangeleverd bestand overschrijft een eerdere aanlevering (!). Na de deelnamedatum worden gegevens verwerkt. Wijzigt u uw instellingen tijdens de verwerkingsperiode? Dan worden wijzingen niet meegenomen in de aanvraag. U moet uw instellingen dus voor de deelnamedatum naar voorkeur instellen. 

Rapportage 

Het Inlichtingenbureau rapporteert naar verwachting uiterlijk de 10e van de maand volgend op de aanlevermaand welke huishoudens voldoen aan de normen vermogen en inkomen. Van de huishoudens die niet voldoen aan de norm, levert het Inlichtingenbureau een toelichting op de belemmering. 

Weer bankrekeningnummers in rapport Doelgroepselectie AIO 

Het Inlichtingenbureau zal, net zoals bij de energietoeslag 2022, de rapportage 'AOW-gerechtigden met aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)' met de bankrekeningnummers waarop de SVB de AIO uitkering uitbetaalt, beschikbaar stellen aan gemeenten. Deze rapporten worden naar verwachting rond 10 oktober gepubliceerd, de productbeheerders van de informatiedienst ‘Armoedebestrijding’ ontvangen en e-mailbericht zodra de rapportage in het IB klantportaal klaarstaat.  

Gratis aanmelden 

Heeft u interesse in de dienst of meer behoefte aan inhoudelijke informatie? Neem dan contact op het een van onze accountmanagers, via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl