Aanleiding energietoeslag

De energieprijzen zijn de afgelopen periode flink gestegen. Voor mensen met een laag inkomen wordt het hierdoor mogelijk lastiger om in levensonderhoud te voorzien. Gemeenten hebben daarom -op grond van de Participatiewet- de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten hierin.

Ambtshalve vaststellen en verstrekken

Met de invoering van het vijfde lid onder artikel 35 van de Participatiewet wordt geregeld dat de gemeente de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve kan vaststellen en verstrekken. Een schriftelijke aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken, wordt aanbevolen om de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toe te kennen. Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de inwoner op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ of AIO. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld inwoners die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van een gemeentelijke minimaregeling.

AIO-gerechtigden

Inwoners van Nederland die geen volledige AOW rechten hebben en geen of weinig pensioen ontvangen of vermogen hebben kunnen van de SVB een aanvulling ontvangen. Een overzicht met mensen in uw gemeente die deze aanvullende inkomensvoorziening (AIO) ontvangen wordt reeds (maandelijks) door het Inlichtingenbureau aan de gemeente geleverd. Dit in verband met het mogelijk recht op individuele bijzondere bijstand van die inwoners (meer informatie over deze gegevensuitwisseling is te vinden op onze website). Aan deze uitwisseling zijn nu dus eenmalig de bankrekeningnummers van de AIO-ontvangers toegevoegd. Vanaf mei ontvangt u weer het gebruikelijke rapport zonder deze gegevens, mits u in het portaal heeft aangegeven de AIO-rapporten te willen ontvangen.