Bijzondere Bijstand

De Inkomens- en vermogenstoets categoriale Bijzondere Bijstand van het Inlichtingenbureau richt zich op aanvragen voor collectieve inkomensondersteunende regelingen die behoren tot de categoriale bijzondere bijstand. De toets kan daarnaast ook worden gebruikt voor ambtshalve verlenging van collectieve bijzondere bijstandsregelingen, zoals collectieve ziektekosten. Concreet betekent dit dat de toets toepasbaar is voor deelname aan een collectieve aanvullende zorgverzekering. De toets is niet geschikt voor ahoc toetsing van individuele Bijzondere Bijstand.

Doel van het product

  • Ondersteunt gemeenten bij de beoordeling van de aanvraag voor collectieve bijzondere bijstand; 
  • Toetst of personen voldoen aan een door gemeenten opgestelde normering voor inkomen en vermogen;
  • Toont belemmeringen, indien een persoon niet voldoet aan de gestelde normen op het gebied van inkomen en vermogen;
  • Geautomatiseerd toetsen of een persoon in aanmerking komt voor verlenging van de categoriale bijzondere bijstandsregeling (collectieve aanvullende zorgverzekering);
  • Bespaart administratieve lasten voor burgers en uitvoeringsorganisaties. 

Hoe werkt het?

Gemeenten kunnen maandelijks Burgerservicenummers (BSN’s) aanleveren van burgers die, vanuit de participatiewet, of vanuit de wens voor automatische verlenging, een aanvraag voor een categoriale bijzondere bijstandsregeling hebben gedaan. Na het sluiten van de aanlevertermijn, die eindigt vóór de 26e van de maand, bepaalt het Inlichtingenbureau met gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) de leefvorm van de aanvrager. Vervolgens vindt een inkomenstoets bij het UWV en eventueel een vermogenstoets bij de RDW en/of de Belastingdienst plaats.

Rapportage

Het Inlichtingenbureau rapporteert binnen een maand volgend op de aanlevermaand welke huishoudens voldoen aan de normen vermogen en inkomen. Van de huishoudens die niet voldoen aan de norm, levert het Inlichtingenbureau een toelichting op de belemmering. Huishoudens met drie of meer personen vanaf 18 jaar vallen buiten de toetsing i.v.m. het vaststellen van de kostendelersnorm.

Toetswaarde

Gemeenten kunnen de toetswaarde voor inkomen maandelijks zelf bepalen. De toetswaarde ligt tussen 100% en 150% van de bijstandsnorm voor alleenstaanden of gehuwden. Dit omdat gemeenten de doelgroep ‘minima’ verschillend begrenzen. Bij de geautomatiseerde toets wordt rekening gehouden met deze beleidsvrijheid. Het is vanuit het oogpunt van privacybescherming onwenselijk om lager dan 100% van de bijstandsnorm te toetsen.

Gratis aanmelden

Heeft u interesse in het product of meer behoefte aan inhoudelijke informatie? Neem dan contact op het een van onze accountmanagers, via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl