Derdenbeslag

Implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Binnen de keten voor derdenbeslag wordt door een groot aantal overheidspartijen (zoals de VNG, Belastingdienst, UWV en (gerechts)deurwaarders) gewerkt aan de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het traject dat moet leiden tot een verbreding van het beslagregister. De op handen zijnde wet regelt dat de beslagvrije voet van schuldenaren met geautomatiseerd beschikbaar gestelde gegevens kan worden vastgesteld. Deze wet is per 1 januari 2021 in werking getreden. 

Centrale voorziening BVV

Stichting Inlichtingenbureau heeft samen met het BKWI, in opdracht van het ministerie van SZW, een rekentool (de centrale voorziening BVV) voor de basisberekening van de beslagvrije voet ontwikkeld. Deze rekentool zorgt ervoor dat beslagleggende (overheids)partijen deels automatisch over verschillende gegevens beschikken waardoor er een verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen kan plaatsvinden. De totale, toegepaste berekening kan uitgevoerd worden in ons portaal Derdenbeslag.

Meer schulden voorkomen

De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van een brede set gegevens, zoals de grootte van het huishouden waarin de persoon met schulden leeft, het inkomen en de toeslagen waarop hij of zij recht heeft.

Omdat mensen met schulden vaak geen goed zicht hebben op hun eigen financiële positie en minder vaak op informatieverzoeken blijken te reageren, wordt de beslagvrije voet op dit moment vaak te laag vastgesteld. Dat kan voor problemen zorgen bij deze groep mensen. Juist daarom is het zo belangrijk om een generieke rekentool te introduceren waarmee extra controle op een te lage beslagvrije voet mogelijk wordt en grotere (schuld)problemen bij mensen met schulden voorkomen worden.