Banner Werk en Inkomen

Werk en Bestaanszekerheid

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle op rechtmatigheid tijdens de uitkeringsperiode. Dit gebeurt door periodiek bestanden van sociale diensten elektronisch te vergelijken met die van andere instanties, zoals UWV, de Belastingdienst of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De signalen die voortkomen uit deze vergelijking geven gemeenten - en de SVB als uitvoerder van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) - zicht op veranderingen in de situatie van mensen met een bijstandsuitkering.

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Om gemeenten inzicht te verschaffen in een mogelijke doelgroep voor bijzondere bijstand levert het Inlichtingenbureau een overzicht van personen die gebruik maken van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO).

Lees meer

Bijstandsdebiteuren

Het product Bijstandsdebiteuren vereenvoudigt het incassoproces en maakt het voor gemeenten mogelijk om teveel of onterecht verstrekte bijstand terug te vorderen.

Lees meer

Bijzondere Bijstand

Met de Inkomens- en vermogenstoets categoriale Bijzondere Bijstand ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het toetsen van aanvragen voor collectieve bijzondere bijstandsregelingen.

Lees meer

Landelijke voorziening bijstand

De routeervoorziening van het Inlichtingenbureau maakt het voor gemeenten mogelijk om binnen enkele seconden gegevens digitaal uit te wisselen met collega ketenpartners.

Lees meer

Rechtmatigheidscontrole

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij het bepalen of mensen met een laag inkomen of vermogen in aanmerking komen voor een uitkering.

Lees meer

Re-integratie

Met de dienst Re-integratie ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Lees meer

Routeervoorziening DKD

Het automatisch en elektronisch routeren en beantwoorden van berichten verloopt via de Routeervoorziening Digitaal Klantdossier. Dit vergroot de effectiviteit van werkprocessen.

Lees meer

Studietoeslag

Deze regeling ondersteunt gemeenten bij de beoordeling of studenten, die wegens een beperking niet in staat zijn om bij te verdienen, recht hebben op een financiële tegemoetkoming. 

Lees meer

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij financiële verstrekkingen aan ontheemden die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

Lees meer

Alleenverdieners

Met de regeling Alleenverdieners kunnen gemeenten inwoners compenseren die een lager inkomen hebben ontvangen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering.

Lees meer