Wie wij zijn

Het Inlichtingenbureau: gegevensknooppunt voor gemeenten

Wie we zijn

Het Inlichtingenbureau is de dienstverlenende organisatie die gegevens over burgers voor gemeenten ontsluit en verrijkt. De oprichting in 2001 was een direct gevolg van een akkoord tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin spraken zij met elkaar af om een betere vaststelling van het recht op uitkeringen mogelijk te maken, door het bevorderen van een goed gestructureerd gegevensverkeer tussen gemeenten en andere instanties. Als informatieknooppunt is Stichting Inlichtingenbureau de spil in dit gegevensverkeer.

Ook fungeert het Inlichtingenbureau sinds 2015 in opdracht van de VNG als centraal knooppunt voor berichtenverkeer en overige dienstverlening in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat we doen

Wij ondersteunen gemeenteambtenaren bij het efficiënt en gedegen uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet. Dit doen we onder meer door het verzamelen van gegevens bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst of RDW. Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die wij vervolgens geautomatiseerd aanleveren bij gemeenten. De betrokken gemeenteambtenaren kunnen hiermee gemakkelijk vaststellen of deze signalen onderzoekwaardig zijn. Daarnaast structureren en vergemakkelijken wij via het beveiligde gegevensknooppunt de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. 

Met onze expertise op het gebied van techniek en overheid kunnen wij gemeenten, ministeries en overheden adviseren over de inzet van effectieve informatieproducten. Zowel op praktisch- als op managementniveau.

Waarom we het doen

Dankzij onze producten en diensten krijgen gemeenteambtenaren beter inzicht in wat eerlijk en juist is voor hun inwoners. De informatie die wij leveren helpt hen bij het beslissen of inwoners recht hebben op voorzieningen die te maken hebben met bijvoorbeeld handhaving, armoede, vroegtijdig schooluitval en kwijtschelding van lokale belastingen. Middels het beveiligde berichtenverkeer bevorderen wij de snelheid van communicatie, helpen wij fouten te voorkomen en uitvoeringskosten te besparen. 

Wij beseffen dat onze dienstverlening de privacy van inwoners raakt. Daarom zijn onze diensten en producten (juridisch) zeer goed beveiligd. Meer hierover leest u op de pagina Privacy en Veiligheid.