Wmo en Jeugdzorg

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) is in opdracht van de VNG gerealiseerd als zijnde één knooppunt voor gemeenten waarop diverse diensten binnen de zorg te vinden zijn. Het initiële doel van het Gemeentelijk Gegevens knooppunt is het structureren en vergemakkelijken van de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast kunnen gemeenten het knooppunt ook gebruiken om indicaties op basis van de Wlz bij het CIZ te verifiëren en kan via het woonplaatsbeginsel de woonplaats van ouders of gezagsdragers van jeugdcliënten worden geraadpleegd. Ook is het mogelijk om via het GGk toekenningsberichten voor PGB (persoonsgebonden budget) naar de Sociale Verzekeringsbank te versturen.

Gegevensknooppunt GGk

Het GGk is bereikbaar via portaal en webservice. Vind hier uitleg over aanmelden en gebruik.

Lees meer

Berichtenverkeer Zorg

Met het berichtenverkeer op het gebied van de Wmo en Jeugdwet kunnen gemeenten eenvoudig en efficient berichten uitwisselen met diverse instanties en partijen.

Lees meer

Wlz Registertoets

Middels de Wlz Registertoets kunnen gemeenten checken of burgers een Wlz-indicatie hebben.

Lees meer

Wlz Signalen

Gemeenten kunnen tijdens een lopende Wmo-verstrekking een signaal ontvangen indien de cliënt ook een Wlz-indicatie heeft.

Lees meer

Woonplaatsbeginseltoets

Met het woonplaatsbeginsel kan worden gecheckt wie verantwoordelijk is voor de dienstverlening voor een jeugdige.

Lees meer

Transporttool WPB

Middels de tijdelijke transporttool kunnen gemeenten de gegevensoverdracht van jeugdigen naar de nieuw verantwoordelijke gemeente realiseren.

Lees meer

Ondersteunende services

Het Inlichtingenbureau biedt enkele praktische services ter ondersteuning aan de diensten op het gebied van Wmo en Jw.

Lees meer