Veelgestelde vragen Centrale Rekenvoorziening Schulphulpverlening

 • Vanaf december 2021 wordt de bestaande CV BVV voor schuldhulpverlening aangeboden in het portaal Schuldhulpverlening. 


  Medio 2022 komt ook het product Wgs Inlezen beschikbaar als een A2A koppeling. 


  Medio 2022 komen naar verwachting ook de Inkomens en vermogensgegevens vanuit de Belastingdienst beschikbaar. 


  Daarnaast zijn er concrete onderzoeken gaande naar koppelingen met het schuldenknooppunt, diensten ter ondersteuning van vroegsignalering, maar ook het aanbieden van de bestaande diensten aan private partijen die nu nog niet aangesloten zijn op het Diginetwerk. 

 • Wgs, Art. 4a, lid 5 geeft aan dat “In het plan van aanpak wordt ten minste de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in acht genomen.”. 
  Daarnaast wordt ook geadviseerd om, samen met cliënt, de volledigheid en accuraatheid van een eventueel aanwezige BVV (op basis van een ModelMededeling) opnieuw te beoordelen. 

 • Beiden gebruiken dezelfde CV voor het initieel ophalen van de leefsituatie en inkomstengegevens uit de polisgegevens van het UWV en beiden gebruiken dezelfde rekenmodule. 

 • De BVV in portaal Derdenbeslag is gebaseerd op het BVV programma in kader van de wet vBVV. 
  De BVV in portaal schuldhulpverlening ondersteunt de schuldhulpverlener bij het opstellen van het plan van aanpak en is gebaseerd op de Wgs; als gevolg hiervan zijn bepaalde termen (b.v. “schuldenaar”) en het document ModelMededeling niet van toepassing. 

 • Conform de Wgs dient de BVV in acht genomen te worden bij het plan van aanpak. Aangezien de BVV een uniforme berekening is, wordt de Centrale Voorziening (dus de rekenmodule) van het IB hiervoor gebruikt. Dit garandeert dat de BVV exact dezelfde uitkomst zal opleveren. De CV haalt initieel de leefsituatie op bij de bronnen en ook dit zorgt ervoor dat een uniforme uitkomst gegarandeerd wordt. 

 • De CV zal altijd dezelfde uitkomst opleveren; echter het moment van berekenen kan zorgen voor een andere uitkomst. Daarnaast is de CV ook afhankelijk van de ingevulde gegevens; als deze anders zijn dan de door de beslaglegger opgeven gegevens, dan kan dat ook een andere uitkomst opleveren. 

 • Als u eerder actief gebruik maakte van de BVV voor schuldhulpverlening hoeft u niets te doen; we hebben u en uw schuldhulpverlenings collega’s reeds overgezet.Via schuldhulpverlening.inlichtingenbureau.nl/portaal/shv komt u op het nieuwe portaal. 


  Als u eerder gebruik maakte van de BVV, maar niet als een schuldhulpverlenings afdeling, dient u zich eerst als gemeentelijke schuldhulpafdeling aan te melden voor gebruik van het Portaal Schuldhulpverlener, zie hiervoor “Aanmelden”. 

 • Het kan zijn dat u gebruik maakt van een bladwijzer(bookmark); deze bookmark kan alleen door uzelf of uw organisatie beheerd worden en verwijst mogelijk nog naar de bestaande BVV module. Wij adviseren om deze bladwijzer te verwijderen en een nieuwe aan te maken. Uw eigen IT helpdesk kan hierbij mogelijk ondersteunen. 

 • Het IB is gehouden de privacy van burgers te beschermen en vereist daarom eHerkenning en Diginetwerk. U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het juist gebruik van de rekentool en de beveiliging van persoonsgevoelige informatie. Hiervoor tekent de gemeente ook. Zie het stappenplan eHerkenning om dit aan te vragen.  

 • Om gebruik te maken va de rekentool is minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Zie het stappenplan eHerkenning om dit aan te vragen.  

 • Aangezien het IB diensten aanbiedt met een hoge privacy impact is het essentieel dat alleen geregistreerde organisaties toegang hebben tot deze diensten. De OIN is hierbij de identificatie van die, centrale, registratie. Echter, het IB biedt diensten aan voor verschillende wettelijke taken en gebaseerd op verschillende wetten. Om onderscheid te kunnen maken tussen de diverse uitvoerende afdelingen en bijbehorende diensten, zoals de afdeling verantwoordelijk voor schuldhulpverlening en de afdeling verantwoordelijk voor b.v. gemeentelijke belastingen of sociale zekerheid, is een aanvullende registratie nodig. Ook deze registraties, die subOIN’s genoemd worden, worden door Logius beheerd. Met een subOIN specifiek voor de schuldhulpverlenings taken kunt gebruik maken van de specifieke diensten voor schuldhulpverleners en heeft u geen toegang tot de diensten die specifiek voor andere gemeentelijke taken ontwikkeld zijn. 

 • Om te bepalen of de organisatie reeds een OIN of subOIN heeft, kan de centrale OIN raadpleegvoorziening van Logius geraadpleegd worden.

 • Iedere organisatie draagt de verantwoordelijkheid om uiterst zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Om dit te kunnen waarborgen is het belangrijk dat ieder organisatieonderdeel de Centrale Rekenvoorziening (BVV) bevraagt vanuit de juiste wettelijke grondslag. Maakt u reeds gebruik van de rekenvoorziening voor Belastingen of Sociaal Domein, dan dient dit een ander doel dan wanneer u de rekenvoorziening gebruikt voor Schuldhulpverlening. Het Inlichtingenbureau adviseert organisaties daarom om voor ieder organisatieonderdeel een apart subOIN aan te vragen.

  Bijvoorbeeld: Wanneer er een audit wordtuitgevoerd in uw organisatie en de aanvraag voor de Centrale Rekenvoorziening (BVV) het subOIN is geregistreerd voor de onderdeel Belastingen, maar de rekenvoorziening wordt ook bevraagt door het onderdeel Schuldhulpverlening, kan dit vragen oproepen en tot eventuele gevolgen leiden.

   

 • In principe wel. Een gemeente kan zijn wettelijke taak v.w.b. schuldhulpverlening mandateren aan een externe organisatie, maar blijft in elk opzicht eindverantwoordelijk. Sowieso blijven de security eisen van kracht dat een aansluiting via een beveiligd Diginetwerk vereist is. 
  Als er sprake is van delegeren, dus het overdragen van de wettelijke taak aan een andere organisatie, dan wordt dat momenteel wel toegestaan, alhoewel deze vorm niet specifiek genoemd is in de Wgs. Ook hier geldt dat de security eisen van kracht blijven dat een aansluiting via een beveiligd Diginetwerk vereist is. Evenals een specifieke registratie van de organisatie via een “schuldhulpverlening” subOIN in de centrale OIN raadpleegvoorziening. 

 • Deze tool is specifiek geschikt gemaakt voor gemeentelijke schuldhulpverleners om het plan van aanpak op stellen. Onderzoek dient uit te wijzen of, en hoeverre, beschermingsbewindvoerders onderdelen zouden kunnen gebruiken. Vooralsnog zorgen de security eisen (Diginet aansluiting en authenticatie via eHerkenning) ervoor dat beschermingsbewindvoerders geen toegang hebben tot het portaal voor schuldhulpverlening. 

 • Voor inhoudelijke vragen betreft de rekenvoorziening kunt u terecht bij onze pagina Veelgestelde vragen voor Derdenbeslag.

 • De nieuwe berekening mag gebruikt worden om in gesprek te gaan met de deurwaarder. Het resultaat van de berekening kan opgeslagen worden in een rapport (BVV rapport Wgs). Dit rapport kan gebruikt worden om in overleg te treden met de Coördinerend Deurwaarder. De onderliggende rekenregels zijn identiek, maar aangezien deze berekening nu uitgevoerd wordt op een ander  tijdstip, en samen met de inwoner, zou de uitkomst anders kunnen zijn dan die in de ModelMededeling.  

 • Het IB gaat op termijn diensten aanbieden die het proces van vroegsignaleren ondersteunen. Momenteel loopt onderzoek naar de mogelijkheden binnen de wettelijke en technische kaders. 

 • De geautomatiseerde koppeling vanuit een schuldhulpverleners applicatie zal in een later stadium beschikbaar komen wanneer SZW hiervoor de opdracht geeft. Los daarvan zal IB verkennen of het meerwaarde heeft de VTLB-berekening als functionaliteit in de dienstverlening voor de schuldhulpverlener te integreren.

 • De BVV is een berekening die gebruikt wordt bij beslag en verrekening. De schuldhulpverlener moet de BVV in acht nemen ten behoeve van het plan van aanpak schuldhulpverlening (artikel 4a Wgs lid 5). Het VTLB wordt gebruikt in het kader van de minnelijke en wettelijke schuldsanering en kent andere rekenregels dan de BVV. De uitkomst van de basis BVV wordt gebruikt om het VTLB te kunnen berekenen. 

 • Voor de VTLB-calculator wordt het burgerportaal gebruikt. In tegenstelling tot de BVV tool raadpleegt het burgerportaal niet de BRP en evenmin de Polis administratie, waardoor de leefsituatie en inkomstengegevens handmatig ingevoerd dienen te worden. 

 • Op dit moment wordt de BVV rekentool voor de schuldhulpverlener aangeboden zoals die ontwikkeld is vanuit het perspectief van de beslag leggende partij. Parallel hieraan onderzoekt het IB in co-creatie met een expertgroep naar uitbreiding van de functionaliteit en ontsluiten van additionele bronnen. Ook over vroeg signalering worden er gesprekken met diverse partijen zoals bijvoorbeeld met de NVVK. 

 • De geautomatiseerde koppeling vanuit een schuldhulpverleners applicatie zal in een later stadium beschikbaar komen wanneer SZW hiervoor de opdracht geeft. Los daarvan zal IB verkennen of het meerwaarde heeft de VTLB-berekening als functionaliteit in de dienstverlening voor de schuldhulpverlener te integreren.

 • De BVV is een berekening die gebruikt wordt bij beslag en verrekening. De schuldhulpverlener moet de BVV in acht nemen ten behoeve van het plan van aanpak schuldhulpverlening (artikel 4a Wgs lid 5). Het VTLB wordt gebruikt in het kader van de minnelijke en wettelijke schuldsanering en kent andere rekenregels dan de BVV. De uitkomst van de basis BVV wordt gebruikt om het VTLB te kunnen berekenen.

 • Voor de VTLB-calculator wordt het burgerportaal gebruikt. Het burgerportaal raadpleegt niet zoals de rekentool de BRP en de Polisadministratie. Om de BVV te kunnen berekenen via het burgerportaal moet de schuldhulpverlener handmatig gegevens invoeren.

 • Nee, de rekentool geeft alleen de mogelijkheid om de (toegepaste) BVV te berekenen. Schulden kunnen via het schuldenknooppunt opgevraagd worden. Op dit moment is het nog niet mogelijk om beslagen van andere schuldeisers te raadplegen. Dit zal waarschijnlijk in het kader van de Wet verbreding beslagregister in de toekomst mogelijk gaan worden.