Actueel

Publicatie jaarplan 2022

Op 1 oktober j.l is ons jaarplan 2022 goedgekeurd en naar onze opdrachtgevers verzonden. Het jaarplan bevat de beleidsdoelstellingen van het Inlichtingenbureau voor het komende jaar. In onderstaande beknopte samenvatting geven wij per beleidsterrein en/of onderdeel aan wat de belangrijkste doelstellingen en activiteiten voor 2022 zijn.

Klik hier voor het volledige jaarplan.

In 2022 zullen onderstaande beleidsdoelen richting geven aan onze activiteiten:

 1. Stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening
 2. Realisatie van gewenste dienstverlening en dienstverleningsconcept   
 3. Voldoen aan eisen van privacy-management en informatiebeveiliging
 4. Borgen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie


De belangrijkste doelstelling van het IB is en blijft het borgen van de stabiliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Om dit te bereiken streeft het Inlichtingenbureau ernaar om zijn dienstverlening optimaal op de wensen van gemeentelijke professionals af te stemmen.

Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar dienstverlening, een organisatiestructuur en IT-voorzieningen waarmee het Inlichtingenbureau nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan een effectieve en efficiënte uitvoering van gemeentelijke uitvoeringstaken binnen het sociaal domein.

SUWI/Participatiewet (Werk & Inkomen)

Op het gebied van onze dienstverlening SUWI/ Participatiewet staan de volgende punten voor 2022 op de planning:

 • Naast de huidige dienstverlening op het gebied van samenloopsignalen (rechtmatigheidscontrole) moet het voor gemeenten mogelijk worden om op geautomatiseerde wijze informatie met het Inlichtingenbureau uit te wisselen middels API’s.
 • Het in 2021 opgeleverde samenloopsignaal Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB) zal komend jaar verder worden ontwikkeld om zo optimaal mogelijk aan te sluiten op de gemeentelijke werkprocessen.
 • Op verzoek van de SZW zal in 2022 de dienstverlening inzake doelgroepouders kinderopvangtoeslag worden aangepast.

Beheer platform Werk en Inkomen

Het IB heeft het platform werk en inkomen in opdracht van SZW ontwikkeld en verzorgt in 2022 in samenspraak met BKWI het beheer. Het IB wil ook graag invulling geven aan het structureel beheer van dit nieuwe service-platform. Daaronder verstaan wij ook het (door)ontwikkelen, implementeren en exploiteren (ondersteunen van pilots en later in een productionele setting) van het service-platform in opdracht van SZW.

Derdenbeslag en schuldhulpverlening

In opdracht van SZW zal in 2022 de rekenvoorziening beslagvrije voet zo aangepast worden dat de voorziening ook aansluit bij de dienstverlening van schuldhulpverleners. In verband met de opdracht van SZW om in samenspraak met VNG de gegevensvoorziening voor gemeentelijke schuldhulpverlening te optimaliseren, heeft het Inlichtingenbureau in haar planning voor 2022 rekening gehouden met de mogelijke bouw en beheer van een informatieknooppunt schuldhulpverlening voor gemeenten.

Dienstverlening Wmo/Jeugdwet

Op het gebied van onze dienstverlening in het kader van de Wmo en Jeugdwet staan de volgende punten voor 2022 op de planning:

 • We verwachten in 2022 verder stappen te maken binnen het project Data Value. Met het Data Value project wil het Inlichtingenbureau in samenwerking met o.a. het ketenbureau ISD, de VNG en gemeenten waardevolle informatie beschikbaar stellen die kan leiden tot nieuwe en verbeterde inzichten voor gemeenten.
 • Het Inlichtingenbureau zal in 2022 gemeenten desgewenst technisch ondersteunen bij het overstappen van de huidige PGB-uitwisseling met de SVB naar de nieuwe berichtenstroom met het PGB 2.0 systeem van VWS. Daarnaast is het de verwachting dat in 2022 ook een nieuwe versie van de standaard wordt doorgevoerd naar v2.1.
 • Het Inlichtingenbureau faciliteert tot 1 april 2022 de overdracht van jeugdigen in het kader van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
 • In 2022 worden nieuwe versies van de iEB, iWmo- en iJw standaarden doorgevoerd in de ISD keten.
 • Om een gemeente beter inzicht te geven in de ‘zorg’-situatie van de burger vinden er momenteel vanuit verschillende organisaties (VNG, gemeenten, CIZ, VWS & Inlichtingenbureau) gesprekken plaats om zogenoemde ‘wat’- informatie te voegen aan de samenloop signalen binnen de dienst Wlz signalen.

Dienstverlening Lokale Belastingen

Het Inlichtingenbureau werkt samen met een werkgroep van gemeenten en waterschappen aan de modernisering van de dienstverlening. Dit gebeurt onder de noemer KWS 3.0. Het informatieproduct zal begin 2022 verder worden uitgebreid met meer informatie uit (nieuwe) bronnen.

Privacy & veiligheid

In 2022 willen wij de privacy van burgers en de beveiliging van gevoelige data blijven waarborgen. Er wordt in 2022 gewerkt aan het op orde houden (en voor zover nog nodig brengen) van BIO maatregelen, onder andere door:

 • de verscherping van de intelligente preventie- en detectietechnologie.
 • 24/7 monitoring om de informatiebeveiliging van de Inlichtingenbureau systemen op een zo hoog mogelijk peil te houden.
 • Vergroten van het aantal pentesten om de cyber security weerbaarheid te vergroten.
 • Herstel van eventuele gebreken uit uitkomsten van de technische informatiebeveiligings- thermometer van 2021.
 • Optimalisatie fysieke en logische scheiding tussen operationele systemen en back-up.

Personeel en organisatie

In 2021 zijn we van start gegaan met de transitie naar zelf-organiserende teams. In de overtuiging dat zelforganisatie gaat bijdragen aan meer betrokkenheid, effectiviteit en kwaliteit is de doelstelling om in 2022 een vervolgstap te maken. In 2022 krijgen de teams stap voor stap meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid om hun werk zelf te organiseren.