Doorlevering inkomensgegevens

Doel van het project

Vorig jaar heeft het Inlichtingenbureau de pilot "doorlevering inkomensgegevens" uitgevoerd. In totaal hebben 6 gemeenten hieraan deelgenomen: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Enschede en West-Fryslân. Het doel was te onderzoeken of het doorleveren van alle inkomstenverhoudingen (en dus niet alleen nieuwe), van toegevoegde waarde is aan een beter sluitende rechtmatigheidscontrole. 

Aanpak

Samen met de deelnemende gemeenten is het volgende onderzocht:

  1. De meerwaarde van het leveren van alle maandelijkse inkomsten opgaven;
  2. De bruikbaarheid van de indicatief netto berekening en de nodige aanpassingen daarop;
  3. De toepasbaarheid van deze gegevens op korte en lange termijn.


Gedurende de pilot zijn er vanuit de UWV Polisadministratie 6 bestanden geleverd met daarin alle nieuwe en/of gewijzigde inkomstenopgaven t.o.v. de voorgaande (maandelijkse) levering. Deze bestanden zijn tijdens de pilot aangepast n.a.v. ervaringen van de deelnemers. Gegevens zijn toegevoegd, berekeningen zijn aangepast en tags zijn doorontwikkeld. Door deze snelle schakeling is gedurende de pilot al een duidelijke verbeterslag gemaakt t.o.v. de startset. 

Aanbevelingen en vervolgstappen

De deelnemende gemeenten hebben collectief aangegeven dat het (nu al) leveren van alle maandelijkse inkomstenopgaven via de Polisadministratie een meerwaarde heeft t.o.v. onze huidige dienstverlening (waarin binnen het samenloopsignaal ‘Inkomen (UWV)’ uitsluitend start nieuwe dienstverbanden worden gemeld). De belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • De huidige maandelijkse levering van gegevens levert gemeenten grote (financiële) meerwaarde op. Men heeft hierdoor een totaal beeld van alle klanten met inkomsten naast bijstand en kunnen onterechte afwijkingen in verrekende inkomsten worden gedetecteerd. Het IB gaat dit als informatiedienst aanbieden aan alle gemeenten, waarbij het streven is om dit nog dit jaar uit te rollen. Pilotgemeenten blijven de maandelijkse aanleveringen tot aan de livegang productie ontvangen;
  • De pilotgroep zal worden doorgezet in de vorm van landelijke werkgroep waarbij mogelijk ook stakeholders als de VNG en het ministerie van SZW zullen worden betrokken. Die werkgroep moet bijdragen aan een gezamelijke doorontwikkeling van de informatiedienst en tot meer uniformiteit/standaardisatie leiden in inkomstenverrekening met als doel automatisering en gemak voor de burger.