Toekomstige gegevensuitwisseling

In februari start het Inlichtingenbureau (IB) samen met het BKWI aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig platform voor gegevensuitwisseling, waarbij de burger de regie en zeggenschap krijgt over zijn of haar eigen gegevens.

Het systeem waarmee overheidsinstanties, gemeenten, UWV, SVB en IB- binnen het domein Werk en Inkomen gegevens met elkaar uitwisselen, is aan vernieuwing toe. Dit omdat maatschappelijke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen nieuwe eisen stellen aan het stelsel. Denk daarbij onder meer aan nieuwe techniek, vergaande borging van privacy, en de groeiende behoefte aan integrale dienstverlening en burgerparticipatie. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als opdrachtgever zal de projectgroep TWI daarom de gegevensuitwisseling opnieuw vormgegeven.

Inzage, inzicht en hergebruik van gegevens

Bij de ‘Toekomstige gegevensuitwisseling werk en inkomen’ is de burger het uitgangspunt. De  informatiepositie van de burger wordt daarbij verstevigd door burgers inzage en inzicht te geven in eigen gegevens. De mogelijkheid tot inzage betekent in dit geval dat de burger wordt geïnformeerd over de verschillende voorzieningen of regelingen waar hij of zij recht op heeft. Ook beoogt de projectgroep de burger inzicht te geven in invloedrijke levensgebeurtenissen, zoals de overgang van WW naar Bijstand of de overgang naar pensioen. Dit maakt veranderingen in de inkomenssituatie inzichtelijk.

Naast de verhoogde transparantie van burgergegevens zal er aandacht besteed worden aan de veiligheid en privacy van gegevens, waaronder het hergebruik van data. Door gegevens te hergebruiken kan de burger zowel publieke als private organisaties toestemming geven om zijn gegevens te gebruiken. Hierbij is het nodig om gegevens te valideren, zodat een andere partij op basis van dezelfde data haar dienstverlening kan aanbieden richting een burger. Voorbeelden zijn het aanvragen van een toeslag of een uitkering.  

Werkwijze van de projectgroep

De projectgroep ‘TWI’ werkt in fasen. Stapsgewijs zullen zij in een praktijkomgeving voorzieningen ontwikkelen voor burgers die inzage, inzicht en hergebruik van gegevens mogelijk maken. Naar aanleiding van de resultaten die voortkomen uit verschillende pilots onderzoekt de groep wat nodig is op het gebied van beleid, techniek, (wettelijke) regels en afspraken. De nieuwe mogelijkheden worden naast het bestaande systeem verkend. Daarbij wordt steeds getoetst: wat werkt wel, en wat niet?

Pilots 

Vanuit het TWI project worden er in 2019 drie pilots georganiseerd:

  1. Pilot Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

    Door burgers met een onvolledig pensioen inzage te geven in hun eigen gegevens, willen wij het gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) bevorderen. Dit met de doelstelling om de informatiepositie van burgers te versterken.
  2. Pilot Persoonlijke InkomensOmgeving (PIO)

    Burgers die rond het sociaal minimum verkeren of in een uitkeringssituatie komen vanuit werk zijn kwetsbaar voor schommelingen in hun inkomsten- en uitgavenpatroon. Het streven is om deze mensen de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van bepaalde regelingen die hun situatie kunnen verbeteren. Gegevens worden hierbij direct vanuit de bron, via de betrokken burger bij de aanvraag beschikbaar gesteld.
  3. Pilot i4Sociaal

    Uit onderzoek blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering belemmeringen zien bij het aannemen van tijdelijk werk. Dit komt omdat mensen vaak niet op de hoogte zijn van het recht op aanvullende regelingen bij het aanvaarden van tijdelijk werk. Door meer transparantie aan te brengen in gegevens is de verwachting dat burgers eerder tijdelijk werk aanvaarden en gebruik gaan maken van regelingen die op hun situatie van toepassing zijn.