Verandering SUWI-regelgeving 1 juni

Stichting Inlichtingenbureau (IB) zal vanaf 1 juni 2021 niet meer optreden als wettelijk verwerker voor gemeenten maar als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Deze wetswijziging heeft geen grote gevolgen voor de samenwerking tussen uw gemeente en het IB. Wel kunnen we ons voorstellen dat de wetswijziging vragen bij u oproept. Deze Q&A bevat daarom informatie over de aanleiding van de wetswijziging, de feitelijke en juridische aanpassing van taken en verantwoordelijkheden en de acties die hieruit voortvloeien voor gemeenten. 

Aanleiding

 • Stichting Inlichtingenbureau (IB) zal vanaf 1 juni 2021 optreden als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die het IB verricht als informatieknooppunt en informatiedienstenaanbieder voor gemeenten op het gebied van de SUWI-wet en de Participatiewet - zoals bedoeld in artikel 26 van de AVG – samen met de betrokken colleges van burgemeester en wethouders.

  Deze aanpassing is vastgelegd in artikel 5.24 van het Besluit SUWI.  

  (Zie Besluit 19 november 2020, nr. 2020001573 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de taken en verantwoordelijkheden van het Inlichtingenbureau).

 • Vanaf 2008 werd het Inlichtingenbureau in de SUWI-wet- en regelgeving aangemerkt als (wettelijk) verwerker en de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke voor de dienstverlening die het IB verricht als informatieknooppunt en informatiedienstenaanbieder voor gemeenten op het gebied van de SUWI-wet en de Participatiewet.

  Het ministerie van SZW heeft in goed overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens vastgesteld dat de constructie van wettelijk verwerkerschap, beoordeeld naar de maatstaven van de in 2018 in werking getreden AVG, niet goed aansluit op de feitelijke constructie. Het gaat hierbij om een constructie waarin individuele gemeenten in de praktijk niet in staat zijn om doel en middelen te bepalen van de verwerkingen van het IB (dat doet de wetgever) maar er wel de volledige AVG-verantwoordelijkheid voor dragen. De nieuwe AVG-positionering, voorziet in een wettelijke taakverdeling die de verantwoordelijkheid voor de feitelijke verwerkingen bij het Inlichtingenbureau legt. 

Impact wijziging AVG-positionering

 • Deze wetswijziging heeft geen grote gevolgen voor de samenwerking tussen uw gemeente en het Inlichtingenbureau. De informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet waarvan gemeenten op dit moment al gebruik maken, blijven ook na 1 juni op onveranderde wijze voor gemeenten beschikbaar. 


  De wettelijke samenwerking tussen het IB en uw gemeente als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken wordt vormgegeven in de Regeling SUWI genaamd Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau – Gemeenten 2021. De verwerkingen zelf zijn opgenomen in het Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau 2021 (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet). Beide documenten worden door de minister van SZW vastgesteld.

 • De mogelijk door uw gemeente te nemen acties volgen uit de volgende -met de wettelijk geregelde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid- samenhangende aandachtspunten:

  • Uw gemeente draagt zorg voor informatie aan betrokkenen over zowel de eigen verwerkingen als voor de verwerkingen met betrekking tot de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet waar uw gemeente gebruik van maakt. (Dit is inhoudelijk niet anders dan in de huidige situatie);
  • Uw gemeente treedt op als contactpunt voor het effectueren van de rechten van betrokkenen (o.a. inzagerecht) zowel over de eigen verwerkingen als voor de verwerkingen met betrekking tot de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet van het IB waar uw gemeente gebruik van maakt.(Dit is inhoudelijk niet anders dan in de huidige situatie).


  Als uw gemeente gebruik maakt van een constructie met een kerngemeente of een gemeenschappelijke regeling dan verzoeken wij u om zo nodig ter zake afspraken te maken over de invulling en uitwerking van bovenstaande aandachtspunten.

 • Mocht uw gemeente deze informatie niet beschikbaar hebben dan adviseren wij u om contact op te nemen met onze Servicedesk of ons Accountmanagement. Dit kan via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl 

  Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet van het IB afnemen, sturen wij aansluitend op de nieuwe positionering in de tweede helft van 2021 een registratie-overzicht. In dit overzicht kunt u zien welke informatiediensten op het gebied van de Wet SUWI / Participatiewet op welke wijze worden afgenomen. 

  In de praktijk nemen niet alle gemeenten alle informatiediensten af. Ook de wijze van afnemen verschilt. Naast de standaardsituatie dat de gemeente zelf afnemer is kan, zoals hierboven al werd aangestipt, ook sprake zijn van delegatie aan een gemeenschappelijke regeling of samenwerking met een kerngemeente.

 • Het Inlichtingenbureau stuurt uw gemeente het Registratieoverzicht informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet. Indien dit overzicht niet juist is, uw gemeente een aanvullende informatiedienst wil afnemen of een informatiedienst wil beëindigen, dan kunt u dit doorgeven aan het IB met gebruikmaking van het Mutatieformulier Informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet. Dit formulier kunt u retourneren naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl 

 • Als uw gemeente de taken heeft belegd bij een Gemeenschappelijk Regeling (GR) of een kerngemeente, dan zal het Inlichtingenbureau die GR of kerngemeente het Registratieoverzicht informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet toesturen. Eventuele correcties of aanpassingen in de afname van de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet dienen dan door de betrokken GR of kerngemeente met gebruikmaking van het Mutatieformulier Informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet aan het IB te worden doorgegeven.

  Het Mutatieformulier kunt u vervolgens retourneren naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl  

 • In een dergelijke situatie stuurt het IB  uw gemeente het Registratieoverzicht informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet voor de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet die uw gemeente zelf afneemt en GR of kerngemeente het Registratieoverzicht informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet voor de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet die de GR of kerngemeente afneemt. Eventuele wijzigingen kunnen aan het IB doorgegeven worden met gebruikmaking van het Mutatieformulier Informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet. 

  Dit formulier kunt vervolgens retourneren naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl  

 • Indien uw gemeente een aanvullende informatiedienst wil afnemen of een informatiedienst wil beëindigen, dan kunt u dit doorgeven aan het IB met gebruikmaking van het Mutatieformulier Informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet. Dit formulier kunt u vervolgens retourneren naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl 

 • Het Registratieformulier Informatiediensten wordt door het Inlichtingenbureau in de 2e helft van 2021 verstuurd naar het College van Burgemeesters en Wethouders (B&W). Hier volgt op een later moment meer informatie over.

 • Is er sprake van een datalek bij het Inlichtingenbureau met betrekking tot de informatiediensten van het Inlichtingenbureau waar uw gemeente gebruik van maakt? En is dit datalek door het Inlichtingenbureau gemeld bij de AP? Dan informeren wij u hierover. Indien naar aanleiding van een datalek ook de betrokkenen moeten worden geïnformeerd dan treden wij in overleg over de wijze waarop dit kan plaatsvinden. Dit met inachtneming van het ter zake bepaalde in de wettelijke taakverdeling. Dit in overeenstemming met de regeling zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling SUWI genaamd Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau – Gemeenten 2021

Taken en afspraken

 • Het Inlichtingenbureau draagt zorg voor de feitelijke verwerkingen van persoonsgegevens, die leiden tot informatiediensten met bijbehorende informatieproducten. 

  De gemeente is het contactpunt voor burgers en is verantwoordelijk (waar toepasselijk via de Gemeenschappeliojke Regeling of kerngemeente) voor het informeren van burgers over de verwerkingen van zowel de gemeente zelf als van het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau ondersteunt de gemeente daarbij.  

 • Nee. Tot op heden was een verwerkersovereenkomst voor de dienstverlening tussen gemeenten en Inlichtingenbureau niet nodig, omdat er sprake was van een wettelijke verwerkersovereenkomst. De nieuwe AVG-positionering verandert hier niks aan en wordt vormgegeven door middel van een wettelijke regeling zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling SUWI genaamd Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau – Gemeenten 2021

  De verwerkingen zijn opgenomen in een nieuwe versie van het IB Gegevensregister. Beide documenten worden door de minister van SZW vastgesteld. 

Documentatie nieuwe richtlijnen

 • De regeling zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling SUWI genaamd Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau – Gemeenten 2021’ kunt u hier downloaden. 

  • Het nieuwe Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau 2021 (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet) kunt u hier downloaden.
  • De Dienstencatalogus per 1 juni kunt u eveneens hier downloaden.