Privacy en burgers

Privacy statement

Informatieknooppunt Gemeenten

Stichting Inlichtingenbureau is een overheidsstichting die als ‘Informatieknooppunt Gemeenten’ zorg draagt voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden op de beleidsterreinen Werk en Inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg, Onderwijs, en (lokale) Belastingen.

Met onze informatiediensten ondersteunen wij gemeentelijke werkprocessen op voornoemde beleidsterreinen. Dit met gegevens over burgers ten behoeve van (aanvragen van) bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, rechtmatigheidscontrole, bijstandsdebiteuren, aanvullende inkomensvoorzieningen, kwijtschelding, re-integratietrajecten, gemeentelijke loonkostensubsidie, jeugdzorg, trekkingsrechten persoonsgebonden budget, en voortijdige schoolverlaters.

Verwerking van persoonsgegevens

Omdat wij met onze informatiediensten diverse persoonsgegevens van burgers verwerken, heeft het onderwerp ‘Privacy’ (bescherming van persoonsgegevens) altijd onze volle aandacht. Privacy is een kernwaarde die wij nauwgezet bewaken bij de uitvoering van onze taakstelling als ‘Informatieknooppunt Gemeenten’. Wij voldoen hierbij aan de AVG.

De door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens zijn altijd gebaseerd op een wettelijke grondslag. Gezien onze huidige taakstelling betreft dit met name de volgende wet- en regelgeving: Wet SUWI, Besluit SUWI, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en onderwijswetgeving.

Op basis van deze wet- en regelgeving krijgen wij bepaalde gegevens over burgers (‘betrokkenen’) van bronnen zoals gemeenten, Belastingdienst, UWV, RDW, CJIB, DUO, RvIG, SVB, zorgaanbieders, en CIZ. Specifiek gericht op de betrokken informatiedienst verwerken wij gegevens die zijn verkregen uit deze bronnen en stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar aan gemeenten.

Inzien of wijzigen van gegevens

Het Inlichtingenbureau is aangemerkt als verwerken van persoonsgegevens om gemeenten te ondersteunen. Dit betekent dat de gemeente -waar de burger staat ingeschreven- als eerste  aanspreekpunt geldt voor vragen over de (eventuele) verwerking van persoonsgegevens. Ook indien u als betrokkene een beroep wilt doen op uw rechten onder de AVG (recht van inzage, recht van rectificatie, recht op gegevenswissing of recht op beperking van de verwerking), is het primair aan de gemeente om hierop te reageren.

Meer informatie

In de Dienstencatalogus zijn onze informatiediensten – en daarvan deel uitmakende informatieproducten – nader beschreven. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze informatiediensten is opgenomen in de zogenaamde Gegevensregisters (zie ‘Gegevensregister IB Suwi Participatiewet 2017’ en ‘Gegevensregister IB Wmo en Jeugdzorg 2018'). In het document 'Privacy Protocol' zijn aan de hand van de belangrijkste AVG-verplichtingen de kaders en afspraken die gelden tussen ons en de gemeenten weergegeven.

In dit verband is ook adequate informatiebeveiliging sinds jaar en dag een wezenlijk aspect van de  informatiediensten die wij uitvoeren. Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen die conform het ‘Informatiebeveiligingsbeleid 2018 – 2020’ worden bewaakt en onderhouden.

Voor specifieke vragen over privacy kunt u zich wenden tot onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar per email via privacy@inlichtingenbureau.nl.