Regeling opvang ontheemden Oekraïners

Als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne bevinden zich circa honderdduizend ontheemden uit Oekraïne in Nederland. Op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (hierna: RooO) zijn burgemeesters verantwoordelijk voor de opvang van ontheemden. Op basis van de Roo0 verstrekken gemeenten financiële verstrekkingen aan ontheemden die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Het is voor burgemeesters van belang dat zij kennis hebben van de hoogte van het inkomen van de ontheemde omdat zij verstrekkingen geheel of ten dele kunnen intrekken wanneer een ontheemde inkomen uit arbeid heeft.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft het Inlichtingenbureau verzocht een informatiedienst te ontwikkelen om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de RooO. De rechtsgrond voor deze gegevensuitwisseling wordt geregeld in de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Zodra de wetgeving in werking treedt zal de dienstverlening worden geleverd en worden gemenenten hierover geïnformeerd. Naar verwachting is dit rond medio augustus.