Nieuw product: Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO

Het Inlichtingenbureau (IB) is een half jaar geleden van start gegaan met de ontwikkeling van  de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Via dit koppelpunt maakt het IB inzichtelijk of leerlingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs (VO) zich hebben aangemeld en ingeschreven bij een MBO-instelling. Gemeenten ontvangen via deze voorziening veilig en digitaal aanmeldinformatie van leerlingen, zodat mogelijke schooluitval preventief in kaart kan worden gebracht.

Aanleiding

De overstap naar het MBO verloopt nog niet soepel voor alle jongeren. Jaarlijks geldt voor gemiddeld 8000 jongeren dat ze geen (bewuste) studiekeuze maken, na de zomer niet aankomen op het MBO (‘zomerlek’) en daarom uitvallen zonder een startkwalificatie behaald te hebben. In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’ (augustus 2017) is een landelijke aanmelddatum van 1 april in het MBO opgenomen. Doel is om leerlingen te stimuleren zich vroegtijdig aan te melden bij een vervolgopleiding en mogelijk schooluitval te voorkomen. Meer informatie over de voorziening en de totstandkoming van deze dienstverlening leest u hier.

Werking product

Vanuit het VO en MBO krijgt het Gemeentekoppelpunt berichten binnen als er een risico bestaat dat een leerling niet doorstroomt naar het MBO, jonger is dan 23 jaar, geen startkwalificatie heeft en woonachtig is in Nederland.

Inregelen koppelpunt VVA

Het Inlichtingenbureau kan alleen berichten sturen naar uw gemeente als uw softwarepakket juist is ingericht. Voor het inregelen van VVA tussen het Inlichtingenbureau en de gemeente adviseren wij u om contact op te nemen met uw leverancier. Houd er rekening mee dat u alleen berichten kunt ontvangen als er een koppeling is gerealiseerd. Alleen dan kunnen gegevens worden ingelezen in de applicatie. Dit dient u te regelen met uw leverancier. Uw leverancier is hier in een eerder stadium over geïnformeerd. Lees meer

Testomgeving en planning

Naar verwachting zal de Voorziening Vroegtijdig aanmelden MBO vanuit het Inlichtingenbureau per februari in een testomgeving beschikbaar zijn. Softwareleveranciers van onderwijspakketten voor de gemeentelijke markt zijn hier reeds over geïnformeerd. Zij kunnen vanaf dat moment aansluiten op de testomgeving van het Inlichtingenbureau en controleren of de berichten in goede orde worden ontvangen.

Mits u bent aangemeld bij het Inlichtingenbureau én uw leverancier de berichten kan verwerken, ontvangt u informatie over de overstap van potentiële MBO’ers, ook als dit buiten uw regio gebeurt. U ontvangt in Q2 meer informatie over het aanmeldproces voor de voorziening VVA op de produtieomgeving.

Informeer uw collega van de afdeling onderwijs of RMC over VVA

De informatie die het Inlichtingenbureau via het koppelpunt VVA levert is voornamelijk relevant voor uw collega’s van de afdeling onderwijs en-/of de Regionaal Meld- en coördinatiepunten (RMC’s). Bent u niet werkzaam binnen dit aandachtsgebied? Dan verzoeken wij u om deze mail door te zetten naar de juiste contactpersoon binnen uw gemeente.