Nieuw! De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO

De overstap naar het MBO verloopt nog niet soepel voor alle jongeren. Jaarlijks geldt voor gemiddeld 8000 jongeren dat ze geen (bewuste) studiekeuze maken, na de zomer niet aankomen op het MBO (‘zomerlek’), uitvallen zonder een startkwalificatie behaald te hebben of switchen van opleiding. In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’ (augustus 2017) is daarom een landelijke aanmelddatum van 1 april in het MBO opgenomen. Doel is om leerlingen zo te stimuleren vroegtijdig na te denken over hun studiekeuze en ook sneller te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval. 

Opdrachtverstrekking

Het Inlichtingenbureau heeft in juli 2019 de opdracht gekregen van VNG om het koppelpunt naar gemeenten vorm te geven. Kaders daarbij zijn dat het Inlichtingenbureau gegevens filtert en in specifieke gevallen signaleert wanneer een gemeente/RMC actie dient te ondernemen. Deze rol en taak van het Inlichtingenbureau zal OCW in een wetswijziging formaliseren. Hiermee is de bescherming  van de privacy geborgd conform uitgangspunten van de AVG en principes van privacy by design.

Onderdeel van de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’ is de verplichte uitwisseling van een aantal gegevens over de status van de aanmelding van leerlingen die zich aanmelden voor een opleiding in het MBO. De VO-scholen dienen jaarlijks aan de gemeenten op te geven welke leerlingen naar verwachting een MBO-opleiding gaan volgen. Het gaat om alle VO-scholen: vMBO, Havo, VWO, VSO, Pro en Vavo. De MBO-instellingen dienen de status van de aanmelding van de leerlingen te melden aan de VO-scholen (de latende instelling) en, als de leerling jonger is dan 23 jaar en geen startkwalificatie heeft, aan de gemeente waar de leerling woont.

De voorziening

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO is gebouwd op initiatief van de VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, VNG en Ingrado. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: het koppelpunt VO, het koppelpunt MBO en het koppelpunt gemeenten. Het Inlichtingenbureau  filtert als koppelpunt gemeenten de gegevens die van de VO-scholen en de MBO-instellingen worden ontvangen. Vervolgens  levert het Inlichtingenbureau de gegevens door middel van berichtenverkeer in de vorm van signaleringen aan de gemeenten.

De signalering die u via het Inlichtingenbureau ontvangt is in eerste aanleg niet bedoeld om andere reeds bestaande gegevensstromen te vervangen. Informatie over de intakefase of over doelgroepen zoals VSO en Pro jongeren kan het inlichtingenbureau bijvoorbeeld niet leveren omdat de VO en MBO koppelpunten hier geen gegevens over aanleveren. Dit geldt ook voor de wens van RMC en gemeenten om een signaal te ontvangen wanneer een potentiële MBO-ganger doorstroomt naar een opleiding in het VO of doubleert.

Indien er voor een gewenste levering doelbinding bestaat in wettelijke grondslagen wil de VNG graag met de ketenpartners in gesprek over de mogelijkheden hier gezamenlijk invulling aan te geven. Het koppelpunt vanuit onderwijs naar gemeenten zoals het nu vorm krijgt is wat dat betreft een vetrekpunt en niet het eindstation.

Planning

Het Inlichtingenbureau stelt voor de Voorziening Vroegtijdig aanmelden MBO een testomgeving beschikbaar. Softwareleveranciers van de gemeentelijke markt kunnen dan technisch aansluiten op de berichten vanuit het Inlichtingenbureau. De berichtenstroom vanuit de onderwijskoppelpunten zal medio september in productie gaan. Mits u bent aangemeld bij het Inlichtingenbureau én uw leverancier de berichten kan verwerken, ontvangt u vanaf maart 2021 informatie over de overstap van potentiële MBO’ers, ook als dit buiten uw regio gebeurt.