Privacy en burgers

Privacybeleid

Als ‘ Informatieknooppunt Gemeenten’ draagt Stichting Inlichtingenbureau zorg voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden. Dit doen wij vanuit het uitgangspunt ‘Less is More’. Dat wil zeggen: op transparante en elektronische wijze worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt. Zo dragen wij bij aan de bescherming van de privacy van burgers.

Omdat wij met onze informatiediensten diverse persoonsgegevens van burgers verwerken, heeft de bescherming van deze gegevens (privacy) altijd onze volle aandacht. Privacy is een kernwaarde die wij nauwgezet bewaken bij de uitvoering van onze taakstelling als Informatieknooppunt. Hierbij volgen wij als vanzelfsprekend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy by design en privacy by default

Voor de optimale bescherming van persoonsgegevens hanteert de AVG twee begrippen: privacy by design (gegevensbescherming door ontwerp) en privacy by default (gegevensbescherming door standaardinstellingen). Een belangrijke meerwaarde van het Inlichtingenbureau is dat aan beide begrippen zorgvuldig invulling wordt gegeven.

1. Het Inlichtingenbureau maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. Dit is zo ingericht dat alleen die gegevens verstrekt worden, die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende gemeentelijke taak (bijvoorbeeld een verzoek om kwijtschelding of de rechtmatigheidscontrole van een bijstandsuitkering). Hierdoor is het onmogelijk dat er meer of andere persoonsgegevens worden gedeeld dan strikt noodzakelijk. Wij wisselen gegevens  alleen uit via het knooppunt, dus nooit per telefoon of via onbeveiligde mail.

2. Voordat uitwisseling via het gegevensknooppunt mogelijk wordt gemaakt, wordt voor iedere berichtvorm nauwkeurig vastgesteld welke (persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering van gemeenten. Dit gebeurt in overleg met de wetgever, de verstrekkende en de ontvangende organisatie. 

Wettelijke grondslag

De door het Inlichtingenbureau uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op een wettelijke grondslag. Met betrekking tot onze huidige taakstelling betreft dit o.a .  de volgende wet- en regelgeving: Wet SUWI, Besluit SUWI, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en onderwijswetgeving. De grondslag voor verwerking staat ook beschreven in de Gegevensregisters waarnaar hieronder wordt verwezen .  

Inzien of wijzigen van gegevens

Heeft u vragen over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u gebruik maken van uw rechten die voortvloeien uit de AVG (recht van inzage, recht van rectificatie, recht op gegevenswissing of recht op beperking van de verwerking)? Neemt u dan contact op met de gemeente waar u staat ingeschreven.     

Meer informatie

In onze dienstencatalogus en de gegevensregisters staat precies beschreven welke gegevens voor welke doelen worden verwerkt. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze informatiediensten is opgenomen in de zogenaamde gegevensregisters. Deze zijn rechts bovenaan op deze pagina in te zien.

Heeft u specifieke vragen over privacy die middels bovenstaande niet zijn beantwoord? Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@inlichtingenbureau.nl.