Privacy en Veiligheid

Privacybescherming

Het Inlichtingenbureau vindt het belangrijk om inzicht te geven in de zorgvuldigheid die we hanteren bij het verwerken van soms (zeer) gevoelige persoonsgegevens. Dit omdat wij niet zomaar persoonsgegevens met allerlei instanties mogen koppelen. Het is daarom alleen toegestaan om persoonsgegevens te verwerken als er een wettelijke grondslag voor bestaat: een wet die bepaalt dat bepaalde gegevens gekoppeld mogen of moeten worden. Daarnaast moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo moet er een specifiek doel voor de verwerking van persoonsgegevens zijn en mogen de gebruikte gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Informatiebeveiligingsbeleid

In ons informatiebeveligingsbeleid zijn een groot aantal beveiligingsuitgangspunten nader uitgewerkt en zijn beveiligingseisen en - maatregelen opgenomen die voor alle processen en systemen van het IB gelden.