Privacy en Veiligheid

Privacybescherming

Het Inlichtingenbureau vindt het belangrijk om inzicht te geven in de zorgvuldigheid die we hanteren bij het verwerken van soms (zeer) gevoelige persoonsgegevens.

Wij koppelen alleen persoonsgegevens, als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat, dus een wet die bepaald dat het delen van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van wet- en regelgeving. 

Daarbij werken wij vanuit het uitgangspunt ‘Less is More’. Dat wil zeggen dat wij op transparante en elektronische wijze alleen de noodzakelijke gegevens verstrekken; niets meer en niets anders. Ten slotte worden gebruikte gegevens nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Informatiebeveiligingsbeleid

In ons informatiebeveligingsbeleid is een groot aantal beveiligingsuitgangspunten nader uitgewerkt en zijn beveiligingseisen en - maatregelen opgenomen die voor alle processen en systemen van het IB gelden.