Wat doet het Inlichtingenbureau?

De diensten die het Inlichtingenbureau aanbiedt zijn zeer divers, maar het doel is gelijk: Wij ondersteunen gemeenten bij het goed en efficiënt uitvoeren van taken die hen door de wet zijn opgelegd. Dit doen we door een veilige, digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en diverse (overheids)instanties te faciliteren, maar ook door het verzamelen van (persoons)gegevens. Denk hierbij aan informatie over inkomen vanuit het UWV, vermogensgegevens van de Belastingdienst, hogeschoolinschrijvingen van DUO en zorginformatie vanuit het CIZ.

De informatie die wij verzamelen koppelen we, waardoor er signalen ontstaan die wij vervolgens geautomatiseerd aanleveren bij gemeenten. Met deze gegevens kunnen gemeenteambtenaren gericht te werk gaan met bijvoorbeeld het toekennen van bijstand, zorg of kwijtschelding en hoeft niet de gehele populatie handmatig worden onderzocht. Dit scheelt een hoop werk.

Het Inlichtingenbureau biedt inmiddels dienstverlening aan op vijf verschillende aandachtsgebieden: Werk en Inkomen, Onderwijs, Belastingen, Zorg en Schuldhulpverlening en Beslaglegging.

 • Werk en Inkomen
  Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de bepaling of mensen met een te laag inkomen of vermogen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een uitkering of een aanvullende voorziening, zoals bijzondere bijstand.
   
 • Onderwijs / VVA
  Het Inlichtingenbureau levert gegevens aan de Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC). Dit zijn instanties die jongeren zonder startkwalificatie ondersteuning bieden. Onze gegevens helpen RMC’s bij het inzichtelijk maken of jongeren zonder startkwalificatie er in slagen een baan te vinden.
   
 • Belastingen
  Dankzij de gegevens van het Inlichtingenbureau kan een gemeente vaststellen wie niet in staat is om gemeentelijke lasten of waterschapsbelasting te betalen en kunnen deze lasten kwijtgescholden worden.
 • Zorg
  Met het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) faciliteert het Inlichtingenbureau de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugdwet. Daarnaast stuurt het Inlichtingenbureau gemeenten een signaal als een inwoner gedurende de looptijd van een Wmo-verstrekking een Wlz-indicatie krijgt. Dit voorkomt dat een gemeente een dubbele zorguitkering verstrekt.
   
 • Schuldhulpverlening en beslaglegging
  Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten en waterschappen met een geautomatiseerde rekentool om de beslagvrije voet vast te stellen van mensen met schulden. Met die informatie ziet de gemeente het bedrag dat mensen met schulden nodig hebben om in levensonderhoud te kunnen voorzien en weten zij welke bedragen zij kunnen innen van een schuldenaar.