Verwerking persoonsgegevens

 • Bijstandcliënten
  Het inlichtingenbureau verwerkt persoonsgegevens van alle, door gemeenten aangeleverde bijstandscliënten in Nederland. Voor deze doelgroep verwerkt het Inlichtingenbureau gegevens op grond van de Participatiewet. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren belast met de taak de rechtmatige verstrekking van bijstandsuitkeringen te beoordelen, aan gemeenteambtenaren belast met de taak werkzoekenden binnen de Participatiewet te ondersteunen bij de re-integratie naar werk, aan het UWV ten behoeve van het vullen van het Doelgroepregister met deelnemers uit de Praktijkroute, aan gemeenteambtenaren belast met de taak op het gebied van verantwoording voorwaarden voor ESF-subsidie, aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau ten behoeve van de opsporing van bijstandscliënten die zijn opgenomen in het opsporingsregister en aan de Belastingdienst ten behoeve van de definitieve vaststelling van het recht op kinderopvangtoeslag voor bijstandscliënten die gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 
   
 • Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar
  Het Inlichtingenbureau verwerkt persoonsgegevens van door DUO aangeleverde jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen startkwalificatie hebben. Voor deze doelgroep verwerkt het Inlichtingenbureau gegevens op grond van de Participatiewet. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren belast met de taak deze jongeren  te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 
   
 • Personen die een onvolledige AOW uitkering ontvangen
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van de Participatiewet persoonsgegevens van door SVB aangeleverde personen die een onvolledige AOW uitkering ontvangen. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren belast met de taak om burgers proactief te benaderen en hen te attenderen op het mogelijk recht op bijzondere bijstand. 
   
 • Personen van wie teveel of onterecht ontvangen bijstand moet worden teruggevorderd
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van de Participatiewet persoonsgegevens van door gemeenten aangeleverde personen waarbij teveel of onterecht ontvangen bijstand moet worden teruggevorderd of verhaald. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren belast met de taak het teveel of onterecht ontvangen bijstand te vorderen of te verhalen.
   
 • Persoenen die recht hebben op inkomensafhankelijke regelingen
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van de Participatiewet persoonsgegevens van door gemeenten aangeleverde personen die mogelijk in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke regelingen die behoren tot de bijzondere bijstand. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren belast met de taak de rechtmatige verstrekking van bijzondere bijstand te beoordelen. 
   
 • Personen die kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen aanvragen
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van het Besluit SUWI en het Waterschapsbesluit persoonsgegevens van door gemeenten en waterschappen aangeleverde personen die mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren en ambtenaren werkzaam bij Waterschappen die belast zijn met de taak de rechtmatige verstrekking van kwijtschelding te beoordelen.
   
 • Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie 
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van het Besluit SUWI persoonsgegevens van door Regionaal Meld- en Coördinatiepunten aangeleverde personen die zonder startkwalificatie voortijdig het onderwijssysteem hebben verlaten. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan ambtenaren werkzaam bij een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, belast met de taak voortijdig schooluitval te bestrijden.
   
 • Voortgezet onderwijs leerlingen die overstappen naar het MBO
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo persoonsgegevens van door VO-scholen en MBO-instellingen aangeleverde personen die het voortgezet onderwijs verlaten en zich aanmelden bij een MBO instelling. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan ambtenaren werkzaam bij gemeenten of Regionale Meld- en Coördinatiepunten, belast met de taak voortijdig schooluitval te bestrijden.
   
 • Personen die in het kader Wmo en Jeugdzorg bij hun gemeente een aanvraag doen voor zorg
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW) door gemeenten en zorgaanbieders aangeleverde gegevens over personen waarvoor door gemeenten ondersteuning wordt geboden vanuit de Wmo en de JW. De door het Inlichtingenbureau verzamelde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan ambtenaren werkzaam bij gemeenten en medewerkers van zorgaanbieders, belast met taken op het gebied van:
  • het toekennen van een zorgindicatie of -beschikking;
  • zorgtoewijzing en -levering;
  • de toewijzing van de eigen bijdrage;
  • de declaratie van geleverde zorg;
  • het verifiëren van indicaties op basis van de Wlz bij het CIZ;
  • het vaststellen van de woonplaats van ouders of gezagdragers van jeugdcliënten op basis van het woonplaatsbeginsel


Daarnaast wordt informatie beschikbaar gesteld aan de SVB met betrekking tot de uitvoering van het persoonsgebonden budget en aan het CAK ten behoeve van de vaststelling van de eigen bijdrage voor de Wmo.

 • Persoonsgegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet 
  Het Inlichtingenbureau verwerkt op grond van de Wet Beslagvrije Voet (BVV) persoonsgegevens van door aangesloten beslagleggende organisaties aangeleverde personen (schuldenaren), waarvoor de beslagvrije voet moet worden berekend. De door het Inlichtingenbureau verwerkte informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenteambtenaren, ambtenaren bij Waterschappen, het Landelijk bureau inning onderhoudsbedragen (Lbio), het Justitieel Incassobureau (JIB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), belast met de taak beslag te leggen. Het Inlichtingenbureau draagt zorg voor ontsluiting van informatie aan gemeenten en Waterschappen. Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) draagt zorg voor de ontsluiting van informatie aan Lbio, CJIB en SVB.