Actueel

Impact wetswijziging in de SUWI-regelgeving

Stichting Inlichtingenbureau (IB) zal vanaf 1 juni 2021 niet meer optreden als wettelijk verwerker voor gemeenten maar als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Deze wetswijziging heeft geen grote gevolgen voor de samenwerking tussen uw gemeente en het Inlichtingenbureau. Onderstaand leggen we uit waarom de wetswijziging plaatsvindt en benoemen we de aandachtspunten die hieruit voortvloeien.

Aanleiding wetswijziging

Vanaf 2008 werd het Inlichtingenbureau in de SUWI-wet- en regelgeving aangemerkt als (wettelijk) verwerker en de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke voor de dienstverlening die het IB verricht als informatieknooppunt en informatiedienstenaanbieder voor gemeenten op het gebied van de SUWI-wet en de Participatiewet. De betreffende dienstverlening wordt beschreven in het Gegevensregister IB verwerkingsactiviteiten SUWI-/Participatiewet 2021.

Het Inlichtingenbureau en het ministerie van SZW hebben in goed overleg met de VNG en de Autoriteit Persoonsgegevens vastgesteld dat de constructie van wettelijk verwerkerschap, beoordeeld naar de maatstaven van de in 2018 in werking getreden AVG, niet goed aansluit op de feitelijke constructie waarin individuele gemeenten in de praktijk niet in staat zijn om doel en middelen te bepalen van de verwerkingen van het IB (dat doet de wetgever) maar er wel de volledige  AVG-verantwoordelijkheid voor dragen. De nieuwe AVG-positionering voorziet in een wettelijke taakverdeling die de verantwoordelijkheid voor de feitelijke verwerkingen bij het Inlichtingenbureau legt. De communicatie met burgers blijft bij de gemeente rusten, ook voor wat betreft de verwerkingen van het Inlichtingenbureau.

Tot op heden was een verwerkersovereenkomst voor deze dienstverlening tussen gemeenten en Inlichtingenbureau niet nodig en dat wordt in de nieuwe AVG-positionering niet anders. De wettelijke samenwerking wordt vormgegeven in een Samenwerkingsprotocol IB – Gemeenten. De verwerkingen zijn opgenomen in een nieuwe versie van het IB Gegevensregister. Beide documenten worden door de minister van SZW vastgesteld.  

Geef aan welke informatiediensten u gebruikt

Aansluitend op de nieuwe positionering ontvangen gemeenten medio 2021 een registratieformulier. Met dit formulier geeft u aan welke informatiediensten op welke wijze worden afgenomen. Het uitgangspunt is steeds de wettelijke samenwerking. In de praktijk nemen niet alle gemeenten alle informatiediensten uit het Gegevensregister af. Ook de wijze van afnemen verschilt. Naast de standaardsituatie, waarin de gemeente zelf afnemer is, kan ook sprake zijn van delegatie aan een gemeenschappelijke regeling of samenwerking met een kerngemeente.

Gemeente contactpunt voor burgers

In het Samenwerkingsprotocol is opgenomen dat de gemeente optreedt als contactpunt voor betrokkenen (burgers die gebruik maken van de betreffende dienstverlening van de gemeente en de ondersteuning die het Inlichtingenbureau daarbij biedt). Dit is niet anders dan in de huidige situatie. Het Inlichtingenbureau informeert burgers via de eigen website over deze constructie en de in het Gegevensregister beschreven verwerkingen. Desgewenst kan de gemeente ook van deze informatie gebruik maken.

Als er bij het IB een datalek wordt geconstateerd, waarvan naar het oordeel van het Inlichtingenbureau de betrokkenen moeten worden geïnformeerd, dan zal deze informatievoorziening in nauwe samenspraak met de betreffende gemeente(n) worden vormgegeven. Het uitgangspunt is ook hier dat de gemeente optreedt als contactpunt, maar niet (meer) de verantwoordelijkheid draagt voor deze datalekken.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl