In augustus beschikbaar: het nieuwe product Tozo controle

In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de tijdelijke Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren.

Met behulp van samenloopsignalen kan de rechtmatigheid van de Tozo uitkering worden getoetst. Er worden verschillende signalen aan gemeenten geleverd, bijvoorbeeld het signaal of er “witte inkomsten” zijn tijdens de Tozo periode of een signaal dat de inschrijving in het handelsregister niet aan de eisen voldoet om Tozo te ontvangen. Met het product Tozo controle wil het Inlichtingenbureau het mogelijk maken voor gemeenten om hun controle capaciteit effectiever in te zetten.

Hoe werkt het?

  1. Zodra het product beschikbaar is krijgt de gebruikersbeheerder “rechtmatigheid” van uw gemeente automatisch toegang tot het product Tozo;
  2. Maandelijks kan uw gemeente op het beveiligde portaal Werk en Inkomen (IBis) van het Inlichtingenbureau een bestand met Tozo dossiers ter controle aanbieden;
  3. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij de bronnen (RvIG, UWV, belastingdienst, KvK, DJI, CJIB, Duo) en verwerkt deze gegevens in een rapportage, waarin per dossier is aangegeven of er een belemmering is gevonden voor de rechtmatige verstrekking van de Tozo uitkering;
  4. Na verwerking van de brongegevens worden de rapportages gepubliceerd in CSV-formaat en zijn deze te downloaden via hetzelfde portaal (IBis).Tevens worden twee aparte rapportages klaar gezet met detail informatie uit de polis administratie van het UWV en de KvK inschrijvingen.

Beschikbaarheid gegevens

Omdat nog niet alle bronnen zijn aangesloten voor dit product wordt het product in fases opgeleverd.

Fase 1

Augustus 2020

UWV

Signaal of de aanvrager tijdens de Tozo periode inkomsten had uit loondienst, een sociale verzekering of pensioen. Signaal of de partner inkomsten had tijdens de Tozo 2 periode.

Duo

Signaal of de aanvrager en/of eventuele partner studiefinanciering ontvangen hebben gedurende de Tozo uitkering.

Fase 2 September 2020
RvIG Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de GBA inschrijving tijdens de Tozo periode.
Belastingdienst Signaal of de Tozo aanvrager aan het urencriterium voldeed volgens zijn IB aangifte 2019.
Fase 3 Oktober 2020
KvK Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de KvK inschrijving tijdens de Tozo periode.
DJI/CJIB Signaal of de Tozo aanvrager en/of eventuele partner gedetineerd zijn geweest of voortvluchtig veroordeeld waren gedurende de Tozo periode.

Aanleveren en rapportages

U kunt elke maand een bestand aanleveren. Dit is mogelijk vanaf 27 juli 2020. Indien u een bestand ter controle aanbiedt voor de maand augustus, dan krijgt u alleen informatie over inkomen en studiefinanciering retour. Indien u een bestand ter controle aanbied voor de maand oktober, dan ontvangt u naast de informatie over inkomen en studiefinanciering ook informatie vanuit de overige bronnen.

Contact en informatie

Ga voor meer informatie over de Tozo controle naar de productpagina. Hier kunt u ook de gebruikershandleiding downloaden. Indien u vragen heeft over de signalen of hoe u de controle het beste vorm kan geven, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl of door te bellen met onze Servicedesk (0800 222 11 22).