Actueel

Opdrachtverstrekking informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo en iJw

Enige tijd geleden hebben wij het college van B&W van uw gemeente een e-mail gestuurd met daarin het verzoek om vóór 1 februari 2024 opdracht aan ons te geven voor het verzorgen van de informatiediensten ‘Monitor- en stuurinformatie iWmo’ en ‘Monitor- en stuurinformatie iJw’.

Dit vragen wij u omdat de positie van het Inlichtingenbureau met de invoering van de toekomstige nieuwe wet Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (de Wbsrz) zal wijzigen. Met deze nieuwe wet krijgt het IB een wettelijke rol bij het berichtenverkeer op grond van de Wmo en Jeugdwet. De informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo en Monitor- en stuurinformatie iJw vallen echter niet onder deze wet waardoor we voor deze diensten een expliciete opdracht van uw gemeente nodig hebben om ze te kunnen (blijven) verzorgen voor uw gemeente.

Toegang tot praktische informatieproducten op het gebied van monitor- en stuurinformatie

Met uw opdracht voor de informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo en Monitor- en stuurinformatie iJw kan uw gemeente gebruik (blijven) maken van het product ketendata. Daarnaast zullen in de nabije toekomst meer producten worden ontwikkeld die uw gemeente meer inzicht kunnen geven in het berichtenverkeer en procesinformatie.  Zo streven we ernaar om in 2024 de procestijden binnen de jeugdzorgketen inzichtelijk te maken met behulp van data uit het iJw berichtenverkeer. Ook willen we gemeenten betere inzichten geven in het berichtenverkeer en in procesinformatie door interactieve dashboards te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Wij verzoeken u dan ook om vóór 1 februari 2024 - met gebruikmaking van het aanmeldformulier - opdracht aan ons te geven voor het verzorgen van de informatiediensten ‘Monitor- en stuurinformatie iWmo’‘Monitor- en stuurinformatie iJw’.

Wat als uw gemeente geen opdracht verleent?

Mocht uw gemeente besluiten nu geen opdracht aan ons te geven voor de genoemde informatiediensten, dan zullen de reeds beschikbare historische gegevens (vanaf 2021) van uw gemeente worden verwijderd.

Meer informatie

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze informatiepagina.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen met onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of met uw accountmanager via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl.