Actueel

Ontwikkelingen informatiediensten Werk & Bestaanzekerheid

Het Inlichtingenbureau is ook de komende periode weer druk met het doorontwikkelen van informatiedienstverlening aan gemeenten. Wij geven u graag een toelichting op een aantal ontwikkelingen die op korte termijn spelen binnen het domein Werk & Bestaanszekerheid.

Wijziging kostendelersnorm

In het coalitieakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de kostendelersnorm wordt gewijzigd, zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. De beoogde inwerkingtreding van deze wijziging is 1 januari 2023. Uiteraard zal het Inlichtingenbureau haar dienstverlening hierop aanpassen (signaal kostendelers Rechtmatigheidscontrole, geautomatiseerde toets op Kwijtschelding en vermogens- en inkomstentoets op Bijzondere Bijstand). Bovendien wordt in overleg met gemeenten, SZW en Stimulansz onderzocht hoe we gemeenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij de overgang van deze wijziging in leeftijdsgrens. Hierbij wordt gedacht om binnen het bestaande signaal kostendelers (als onderdeel van de informatiedienst Rechtmatigheidscontrole) eenmalig te signaleren.

Het signaal dat wordt verstrekt heeft betrekking op medebewoners, waarop nu de kostendelersnorm (mogelijk) van toepassing is, die hier als gevolg van de leeftijdsaanpassing vanaf volgend jaar buiten vallen. Naar verwachting zullen deze extra signalen in de uitwisseling van januari 2023 eenmalig worden meegeleverd in de reguliere signaalrapporten. Zodra de definitieve invulling hiervan bekend is, zullen wij u informeren.

Einde Tbbz dienstverlening

Graag attenderen wij u erop dat de informatiedienst Tbbz Controle dit jaar eindigt. U kunt nog tot en met 30 november 2022 dossiers aanleveren. Op basis van deze aanlevering volgen in december van dit jaar de laatste rapporten met toetsresultaten. 

Ondersteuning Energietoeslag

Eerder dit jaar heeft het Inlichtingenbureau in nauwe samenwerking met SVB, SZW en RINIS alle gemeenten proactief AIO-rapporten verstrekt met hierin (eenmalig) de bankrekeningnummers van de ontvangers van AIO binnen de gemeente. Gemeenten konden na het bepalen van het recht op energietoeslag het geldbedrag direct op het geleverde bankrekeningnummer uitkeren.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat ook in 2023 een energietoeslag van €1.300 zal worden uitgekeerd door gemeenten, waarvan € 500 al in 2022 mag worden verstrekt. In overleg met SZW treft het Inlichtingenbureau voorbereidingen om naar verwachting nog dit jaar en ook begin volgend jaar weer een AIO-rapport aangevuld met bankrekeningnummers te verstrekken. Dit levert gemeenten een zo actueel en volledig mogelijk beeld op, zodat met minimale inspanning de energietoeslag kan worden uitgekeerd aan de doelgroep.   

U ontvangt uiteraard meer informatie zodra duidelijk is wanneer deze rapporten zullen worden verstrekt. 

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22.