Actueel

Ontwikkeling signaal Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB)

Na de succesvolle pilot "doorlevering inkomensgegevens" werkt het Inlichtingenbureau momenteel aan de ontwikkeling van het signaal Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB) als onderdeel van de Rechtmatigheidscontrole. Dit is de eerste stap op weg naar onze gezamenlijke ambitie: een volledig geautomatiseerde inkomstenverrekening op grond van gegevens uit de UWV Polisadministratie.

De pilot

Het doel van de pilot ‘’doorlevering inkomensgegevens" die het IB vorig jaar heeft uitgevoerd, was te onderzoeken of het (maandelijks) doorleveren van alle inkomstenopgaven (en dus niet alleen bij start van een nieuw dienstverband) van toegevoegde waarde is voor een beter sluitende rechtmatigheidscontrole. In totaal hebben 6 gemeenten aan de pilot deelgenomen: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Enschede en West-Fryslân. 

Het verrekenen van inkomsten is voor gemeenten een arbeidsintensief proces waarin - is uit onderzoek gebleken - helaas ook de nodige fouten worden gemaakt. Ze krijgen te maken met een grote variatie aan situaties, van klanten met eenmalige inkomsten tot klanten met meerdere banen en wisselende inkomsten. Bovendien verzuimen klanten soms – ook onbewust – wijzigingen in inkomsten aan de gemeenten door te geven. Het Inlichtingenbureau heeft samen met pilotdeelnemers onderzocht hoe het proces van partiele inkomsten met een participatiewet uitkering beter en meer volledig kan worden uitgevoerd. Dit met het doel om de kwaliteit en efficiëntie in de uitvoering van het werkproces bij gemeenten te verbeteren, waardoor zij de belangen van burgers zo optimaal mogelijk kunnen behartigen.

Vervolgstappen

Het IB gaat het, binnen de pilot tot stand gekomen, informatieproduct door ontwikkelen en via het portaal Werk en Inkomen (IBis) aanbieden voor alle gemeenten. Hiermee kan men maandelijks voor de aangeleverde bijstandspopulatie alle nieuwe en/of gewijzigde loonperioden vanuit de UWV Polisadministratie ontvangen in de vorm van samenloopsignalen. Deze gegevens bevatten een verbeterd indicatief netto-inkomen, extra gegevens zoals informatie over toegepaste heffingskortingen en zijn voor een efficiënte verwerking voorzien van handige informatielabels (tags). Op basis van deze informatie krijgen gemeenten een volledig en beter beeld van wat er gekort (had) moet(en) worden. Daarnaast zijn ze hierbij niet meer eenzijdig afhankelijk van het aanleveren van de loonstrook door de klant. We streven ernaar om het product nog dit jaar beschikbaar te stellen voor alle gemeenten.

Werkgroepen

Vanuit de pilot is een doorstart gemaakt met twee werkgroepen vanuit de gemeenten om na te denken hoe we het netto indicatief inkomen nog beter bruikbaar kunnen maken. Het doel is om op deze manier een gestandaardiseerd netto-inkomen te krijgen op basis waarvan alle gemeenten straks landelijk op dezelfde wijze geautomatiseerd inkomsten gaan verrekenen. Hier zullen waar mogelijk ook stakeholders als de VNG en het ministerie van SZW bij worden betrokken. Ook komt er een werkgroep die vanuit technisch/functionele hoek gaat nadenken over we deze dienstverlening het meest optimaal kunnen aanbieden door aan te sluiten op gemeentelijke processen. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe doelarchitectuur zoals het IB die voor ogen heeft en de gemeenten meer flexibiliteit moet bieden in de wijze wanneer en op welke manier men informatie wil ontvangen (‘verservicing’). De werkgroepen moeten bijdragen aan een gezamenlijke doorontwikkeling van de informatiedienst en tot meer uniformiteit/standaardisatie leiden in inkomstenverrekening met als doel automatisering en gemak voor de burger.