Actueel

Nieuwe AVG positionering IB - gemeenten vanaf 1 juni

Stichting Inlichtingenbureau (IB) zal vanaf 1 juni 2021 niet meer optreden als wettelijk verwerker voor gemeenten maar als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Deze wetswijziging heeft geen grote gevolgen voor de samenwerking tussen uw gemeente en het Inlichtingenbureau. Onderstaand leggen we uit waarom de wetswijziging plaatsvindt en benoemen we de aandachtspunten die hieruit voortvloeien.

Aanleiding wetswijziging

Vanaf 2008 werd het Inlichtingenbureau in de SUWI-wet- en regelgeving aangemerkt als (wettelijk) verwerker en de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke voor de dienstverlening die het IB verricht als informatieknooppunt en informatiedienstenaanbieder voor gemeenten op het gebied van de SUWI-wet en de Participatiewet. 

Het Inlichtingenbureau en het ministerie van SZW hebben in goed overleg met de VNG en de Autoriteit Persoonsgegevens vastgesteld dat de constructie van wettelijk verwerkerschap, beoordeeld naar de maatstaven van de in 2018 in werking getreden AVG, niet goed aansluit op de feitelijke constructie. In deze constructie zijn individuele gemeenten in de praktijk niet in staat zijn om doel en middelen te bepalen van de verwerkingen van het IB (dat doet de wetgever), maar dragen hier wel de volledige AVG-verantwoordelijkheid voor. De nieuwe AVG-positionering voorziet in een wettelijke taakverdeling die de verantwoordelijkheid voor de feitelijke verwerkingen bij het Inlichtingenbureau legt. De communicatie met burgers blijft bij de gemeente rusten, ook voor wat betreft de verwerkingen van het Inlichtingenbureau.

Tot op heden was een verwerkersovereenkomst voor deze dienstverlening tussen gemeenten en Inlichtingenbureau niet nodig en dat wordt in de nieuwe AVG-positionering niet anders. De wettelijke samenwerking wordt vormgegeven in een bijlage bij de Regeling SUWI genaamd Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau – Gemeenten 2021. De verwerkingen zelf zijn opgenomen in het Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau 2021 (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet). Beide documenten zijn door de minister van SZW vastgesteld.  

Aandachtspunten 

  • De gemeente draagt zorg voor informatie aan betrokkenen, zowel over de eigen verwerkingen als voor de verwerkingen met betrekking tot de informatiediensten van het Inlichtingenbureau waar uw gemeente gebruik van maakt. (Dit is inhoudelijk niet anders dan in de huidige situatie)
  • De gemeente treedt op als contactpunt voor het effectueren van de rechten van betrokkenen (o.a. inzagerecht) zowel over de eigen verwerkingen als voor de verwerkingen met betrekking tot de informatiediensten van het Inlichtingenbureau waar uw gemeente gebruik van maakt.(Dit is inhoudelijk niet anders dan in de huidige situatie).  
  • Mocht er in de toekomst sprake zijn van een datalek bij het Inlichtingenbureau met betrekking tot de informatiediensten van het Inlichtingenbureau waar uw gemeente gebruik van maakt? En is dit datalek door het Inlichtingenbureau gemeld bij de AP? Dan informeren wij u hierover.
  • Indien betrokkenen naar aanleiding van een datalek -zoals hierboven bedoeld- moeten worden geïnformeerd, dan treden wij in overleg over de wijze waarop dit kan plaatsvinden. Dit met inachtneming van het ter zake bepaalde in de wettelijke taakverdeling.


Als uw gemeente gebruik maakt van een constructie met een kerngemeente of een gemeenschappelijke regeling, dan verzoeken wij u om binnen uw gemeente afspraken te maken over de invulling en uitwerking van in ieder geval de eerste twee aandachtspunten.

Registratieoverzicht informatiediensten

Aansluitend op de nieuwe positionering ontvang u medio 2021 een registratie-overzicht waarin u kunt zien welke informatiediensten op welke wijze worden afgenomen. In de praktijk nemen niet alle gemeenten alle informatiediensten af. Ook de wijze van afnemen verschilt. Naast de standaardsituatie dat de gemeente zelf afnemer is kan er ook sprake zijn van delegatie aan een gemeenschappelijke regeling of samenwerking met een kerngemeente.

Contact & informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Raadpleeg dan onze Q&A, of neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Het nieuwe Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau 2021 (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet) kunt u hier downloaden.