Actueel

CPB houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugd

Het Centraal Planbureau (CPB) doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee hopen de VNG en het Rijk inzicht te krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Met het onderzoek wordt een gezamenlijk beeld van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet geschetst. Dit helpt gemeenten, de VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken in dit termijn voor de middellange termijn. 

Het CPB heeft voor het onderzoek Wmo- en jeugdzorg-data nodig, deze data kan via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar gesteld worden. Wij mogen de data echter alleen - en met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. De VNG heeft de colleges van B en W daarom per ledenbrief gevraagd hiertoe toestemming te verlenen.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van de VNG. Hier kunt u ook altijd terecht voor de laatste stand van zaken omtrent dit onderzoek.