Actueel

Beëindiging VVA vanaf 30 september

Per 30 september 2022 stopt de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo blijft wel bestaan.

Het ministerie van OCW heeft dit op 30 juni in samenspraak met de VNG, MBO-Raad, VO-Raad en Ingrado besloten, op basis van onderzoek door KBA Nijmegen. Met de VVA kunnen scholen en gemeenten gegevens over leerlingen die de overstap maken van het vmbo, pro, vso en vavo naar het mbo uitwisselen.

VVA sluit onvoldoende aan op behoeften gebruikers

De VVA had tot doel jongeren in de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo in beeld te houden. In de praktijk blijkt de VVA te weinig aan dit doel te kunnen beantwoorden en sluit de voorziening in onvoldoende mate aan op de behoeften van de gebruikers. Om te kunnen besluiten over de toekomst van de VVA heeft het ministerie van OCW afgelopen maart de opdracht gegeven aan KBA Nijmegen om de werking en het gebruik van de VVA te onderzoeken en op basis hiervan aanbevelingen te doen voor de toekomst van VVA.

Stoppen met behoud van wettelijke verplichting gegevensuitwisseling

Op basis van dit onderzoek heeft OCW in samenspraak met de Stuurgroep het besluit genomen om de VVA met ingang van 30 september te staken met behoud van de wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die overstap maken van het vmbo naar het mbo. De Stuurgroep beseft dat er veel werk is verzet om VVA tot een succes te maken, maar vindt geen houvast in het onderzoeksrapport van KBA om door te gaan met de voorziening.

Wat betekent het stoppen van de VVA voor gemeenten?

  • De uitwisselingen van gegevens via de VVA over leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo vervalt per 30 september 2022.
  • De wettelijke verplichting voor vo-scholen, VSO-scholen en Praktijkscholen, mbo-instellingen en gemeenten voor het uitwisselen van gegevens over leerlingen die zich aanmelden bij het mbo blijft bestaan. De verplichting om deze gegevensuitwisseling via de VVA te doen, vervalt. Regio’s kunnen hiervoor gebruik blijven maken van regionale overstapsystemen en behouden hun vrijheid om zelf te kiezen welk systeem zij hiervoor willen gebruiken.
  • Om ook de leerlingen in beeld te houden die overstappen van de ene regio naar de andere regio, wordt onderzocht of landelijke afspraken tussen overstapsystemen kunnen worden gemaakt. OCW gaat hiervoor in overleg met de 4 aanbieders van regionale administratiesystemen en met de andere betrokken partijen (RMC-regio’s, vo-scholen, mbo-instellingen, gemeenten). OCW streeft ernaar partijen in het najaar te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.
  • Met de 4 RMC-regio’s die nu geen gebruik maken van een regionaal overstapsysteem wordt door OCW contact opgenomen.

Over VVA

De ICT-voorziening VVA is ontwikkeld in opdracht van de VO-raad, de MBO Raad, de VNG, door respectievelijk Kennisnet (koppelpunt vo), Coöperatie MBO-voorzieningen (koppelpunt mbo) en het Inlichtingenbureau (koppelpunt gemeenten), in afstemming met het ministerie van OCW.

Vragen & informatie