Verbeteringen toets Bijzondere Bijstand

Met de toets op de bijzondere bijstand maakt het Inlichtingenbureau het voor de gemeenten mogelijk om hun collectieve bijzondere bijstand op een eenvoudige wijze te controleren. Om het product nog beter aan te laten sluiten op de wensen van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau enkele verbeteringen doorgevoerd. Vanaf nu kunt u de toets uitkomsten op inkomen, huishouden en vermogen nog efficiënter en effectiever verwerken en gemakkelijker interpreteren.

Toets inkomen

Nieuw is dat de inkomensnorm (100% bijstandsnorm) aan de rapportage wordt toegevoegd. Daarnaast wordt het toetspercentage (bv. 130%) en het hierop gebaseerd toetsbedrag (inkomensnorm x toetspercentage) inzichtelijk gemaakt. Zodoende ziet u tegen welk bedrag er is getoetst en is ook de mate waarin het gevonden inkomen de norm overschrijdt (incl. percentage overschrijding) direct zichtbaar. Dit maakt het vergelijken van inkomen en het sorteren op grootte overschrijding straks een stuk eenvoudiger.

Naast bovenstaande aanpassing wordt er ook gezocht op de aanwezigheid van een lopende bijstandsuitkering (PW,IOAW,IOAZ,AIO). Als deze lopende uitkeringen worden gevonden zal er geen sprake zijn van een belemmering op inkomen. De UWV bevraging naar inkomsten vindt in dit geval ook niet meer plaats. De aanwezigheid van de uitkering duidt immers op inkomen onder minimagrenzen. Dit voorkomt onnodige belemmeringen (en vervolgonderzoeken), bijvoorbeeld in het geval van nabetalingen.

De gevonden uitkeringsvorm wordt ook zichtbaar gemaakt in het overzichtsrapport. Naast de gevonden bijstandsuitkeringsvormen worden bij overschrijdingen van de inkomensnorm ook de via UWV en SVB gevonden uitkeringsvormen getoond (zoals ANW, Wajong, TW, AOW, ZW, WAO, IVA en WGA). Dit geeft inzicht in de stabiliteit en de hoogte van de inkomenspositie van de aanvrager.

Toets huishouden

In het geval dat er geen GBA gegevens zijn geleverd door de RvIG of de leefvorm niet kan worden vastgesteld, zal de specifieke reden in de rapportage worden teruggegeven. Voorbeeld: indien wordt aangegeven dat er teveel personen op 1 adres wonen (meer dan 30 personen), zal de specifieke reden worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld het verblijf in een inrichting, zoals een dak- of thuislozenopvang.

Toets vermogen

Binnen de toets op vermogen wordt de situatie “geen gegevens bekend bij Belastingdienst” onderkend. Dit betekent dat de Belastingdienst geen vermogensgegevens heeft voor het BSN binnen het meest actueel beschikbare belastingjaar. Hier kan dus geen belemmering worden gegeven. Wel wordt in dit geval de reden gerapporteerd, zodat hier eventueel bij de klant op kan worden doorgevraagd.

Ook is het mogelijk dat de Belastingdienst geen persoon heeft kunnen vinden op grond van de geboortedatum en het BSN. In feite is dit een identificatiefout. Voorheen werd in dit geval een belemmering afgegeven op ''huishouden'', maar aangezien het een fout betreft vanuit de belastingdienst, wordt deze belemmering voortaan afgegeven op ''vermogen'' (BSN verificatie mislukt).

Tot slot zijn de datumvelden van de rapportage beter bruikbaar gemaakt voor CSV verwerking (JJJJMMDD). Het oude formaat leidde bij het openen van CSV in Excel tot onbruikbare data.

Wanneer ontvang ik deze nieuwe informatie?

Bovengenoemde aanpassingen worden in de eerstvolgende rapportages zichtbaar. Levert u voor de 26e van de maand een  nieuw bestand bij ons aan? Dan ontvangt u rond de 15e van de volgende maand een rapportage terug, met daarin de nieuwe gegevens op het gebied van inkomen, huishouden en vermogen. Hiervoor zijn geen aanpassingen nodig in uw systeem.  

Contact en informatie

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding Bijzondere Bijstand. In het geval van vragen kunt u contact opnemen met accountmanagement via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl of met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl tel: 0800 222 11 22.