Resultaten pilot doorlevering inkomensgegevens

Vorig jaar heeft het Inlichtingenbureau de pilot "doorlevering inkomensgegevens" uitgevoerd. In totaal hebben 6 gemeenten hieraan deelgenomen: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Enschede en West-Fryslân. Inmiddels is de pilot afgerond en zijn de resultaten bekend.

Doel van de pilot

Het verrekenen van inkomsten is voor gemeenten een arbeidsintensief proces waarin - is uit onderzoek gebleken - helaas ook de nodige fouten worden gemaakt. Ze krijgen te maken met een grote variatie aan situaties, van klanten met eenmalige inkomsten tot klanten met meerdere banen en wisselende inkomsten. Bovendien verzuimen klanten soms – ook onbewust – wijzigingen in inkomsten aan de gemeenten door te geven.

Het Inlichtingenbureau heeft samen met pilotdeelnemers onderzocht hoe het proces van partiele inkomsten met een participatiewet uitkering beter en meer volledig kan worden uitgevoerd. Dit met het doel om de kwaliteit en efficiëntie in de uitvoering van het werkproces bij gemeenten te verbeteren, waardoor zij de belangen van burgers zo optimaal mogelijk kunnen behartigen.

Aanpak

Samen met de deelnemende gemeenten is het volgende onderzocht:

  1. De meerwaarde van het leveren van alle maandelijkse inkomsten opgaven;
  2. De bruikbaarheid van de indicatief netto berekening en de nodige aanpassingen daarop;
  3. De toepasbaarheid van deze gegevens op korte en lange termijn.


Gedurende de pilot zijn er vanuit de UWV Polisadministratie 6 bestanden geleverd met daarin alle nieuwe en/of gewijzigde inkomstenopgaven t.o.v. de voorgaande (maandelijkse) levering. Deze bestanden zijn tijdens de pilot aangepast n.a.v. ervaringen van de deelnemers. Gegevens zijn toegevoegd, berekeningen zijn aangepast en tags zijn doorontwikkeld. Door deze snelle schakeling is gedurende de pilot al een duidelijke verbeterslag gemaakt t.o.v. de startset. 

Aanbevelingen en vervolgstappen

De deelnemende gemeenten hebben collectief aangegeven dat het (nu al) leveren van alle maandelijkse inkomstenopgaven via de Polisadministratie een meerwaarde heeft t.o.v. onze huidige dienstverlening (waarin binnen het samenloopsignaal ‘Inkomen (UWV)’ uitsluitend start nieuwe dienstverbanden worden gemeld). De belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • De huidige maandelijkse levering van gegevens levert gemeenten grote (financiële) meerwaarde op. Men heeft hierdoor een totaal beeld van alle klanten met inkomsten naast bijstand en kunnen onterechte afwijkingen in verrekende inkomsten worden gedetecteerd. Het IB gaat dit als informatiedienst aanbieden aan alle gemeenten, waarbij het streven is om dit nog dit jaar uit te rollen. Pilotgemeenten blijven de maandelijkse aanleveringen tot aan de livegang productie ontvangen;
  • De pilotgroep zal worden doorgezet in de vorm van landelijke werkgroep waarbij mogelijk ook stakeholders als de VNG en het ministerie van SZW zullen worden betrokken. Die werkgroep moet bijdragen aan een gezamenlijke doorontwikkeling van de informatiedienst en tot meer uniformiteit/standaardisatie leiden in inkomstenverrekening met als doel automatisering en gemak voor de burger.