Nieuwe werkafspraken voor Wmo cliënten overgang WLZ (GGZ)

De Wlz-GGZ-indicatie aanvragen van 2020 zijn inmiddels allemaal afgerond door het CIZ, maar de achterstand op aanvragen die in 2021 werden ingediend is nog niet ingelopen. Het CIZ verwacht de vertraging van de aanvragen die in 2021 zijn gedaan uiterlijk de eerste helft van 2022 in te lopen. 

Er zijn daarom nieuwe werkafspraken gemaakt voor gemeenten en zorgkantoren om de continuïteit van ondersteuning te waarborgen. Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat mensen zonder ondersteuning komen te zitten minimaal. In deze nieuwe werkafspraken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de overgangsregeling voor de afwikkeling van aanvragen 2021 die in december 2020 werd vastgesteld en later in maart 2021 werd verlengd.

De afspraken zijn, kort samengevat:

  • Het CIZ blijft maandelijks een bestand aanleveren van (nieuwe) openstaande aanvragen, zodat gemeenten deze op kunnen halen via de dienst Wlz signalen van het Inlichtingenbureau. In november wordt eenmalig een bestand aangeleverd met alle openstaande aanvragen.
     
  • De VNG adviseert alle gemeenten om ten minste eenmalig vanaf 16 november 2021 (maar nog beter maandelijks) zorg te dragen voor het signaleren van aflopende geldigheid van Wmo-beschikkingen (beschermd wonen of ambulante Wmo-ondersteuning) in combinatie met de aanvraag van een Wlz- indicatie. Gemeenten gebruiken hiervoor de dienst Wlz signalen van het Inlichtingenbureau (GGk).
     
  • De VNG adviseert alle gemeenten om voor deze groep waarbij de Wmo-beschikking afloopt vóór 31 december 2021, de beschikking te verlengen tot 1 juli 2022 en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan pgb-houders en cliënten die geen beschermd wonen met verblijf ontvangen (omdat dit een extra handeling vraagt ook van regiogemeenten).
     
  • Per 1 oktober 2021 wordt de reguliere werkwijze hervat, die inhoudt dat de Wlz-zorg ingaat maximaal 5 dagen na het moment van indicatiestelling en vanaf dat moment de kosten ten laste van de Wlz worden gebracht. Waar nodig wordt dit met terugwerkende kracht verrekend tussen gemeente en zorgkantoor.

Werkwijze dienst Wlz Signalen

Voor het signaleren van de combinatie WLZ aanvraag/aflopende Wmo-beschikking, gebruiken gemeenten de dienst Wlz signalen van het Inlichtingenbureau (GGK). Daarin kan op BSN-niveau worden achterhaald welke cliënten een aanvraag voor de Wlz-GGZ hebben gedaan. Om er zeker van te zijn dat alle cliënten tijdig een verlenging krijgen, ook inwoners die in de komende maanden een Wlz-aanvraag indienen, is het aan te bevelen om dit maandelijks te controleren, maar ten minste eenmalig vanaf 16 november 2021.

Op de pagina GGZ informatie via Wlz signalen staat een praktische instructie voor het gebruik van de Wlz signalen voor dit doeleinde.

In november wordt vóór de eenmalige gegevensaanlevering vanuit het CIZ een webinar gehouden waarin stapsgewijs wordt uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden om bovenstaande uit te voeren.

Heeft u specifieke vragen over het gebruik van het product Wlz/GGZ Signalen in GGk? Neem dan contact op met de IB servicedesk: tel. 0800 222 11 22 of e-mail: servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Heeft u vragen over implementatie van deze regeling? Dan kunt u terecht bij PraktijkteamLangdurigeZorg@minvws.nl. Voor vragen aan het CIZ kunt u contact opnemen met het CIZ via 088 - 789 1000 of info@ciz.nl.