Informatie-uitwisseling in 2020

Dit jaar start het Inlichtingenbureau met het aanpassen van een groot aantal informatieproducten op basis van een nieuwe en flexibele methode van informatieuitwisseling. Hierdoor wordt sneller inzichtelijk of een aanvrager wel of niet in aanmerking komt voor regelingen op het gebied van Werk en Inkomen. 

Flexibele manier van informatie-uitwisseling

Het afgelopen jaar zijn we in gesprek gegaan met gemeenten over welke informatie nodig is in welke stap van het dienstverleningsproces. Hierbij willen we gemeenten op een flexibelere wijze informatie aanbieden, zodat zij zelf kunnen bepalen welke informatie ze nodig hebben en wanneer.

In ons jaarplan voor 2020 spreken we de ambitie uit om een start te maken met het aanpassen van een groot aantal van onze producten naar de nieuwe gewenste manier van informatie-uitwisseling. Denk hierbij aan de uitwisseling van eenvoudige informatie, zoals: is de aanvrager van deze aanvraag ouder dan 18 jaar (ja/nee). Maar ook aan de uitwisseling van complexere informatie, zoals het recht op Kwijtschelding van lokale belastingen, ofde uitwisseling van samengestelde informatie over kostendelers binnen een huishouden.

Daarbij wil het Inlichtingenbureau gemeenten voorzien in een 'klant-volg' systeem waarmee de gemeente informatie ontvangt over wijzigingen in de situatie van de klant. Hierbij kunt u denken aan een wijziging in de inkomenspositie van een bijstandscliënt. Van deze verandering kunen wij gemeenten op de hoogte brengen middels een event-service.

In 2020 starten we met de volgende producten:

  • Voortijdig schoolverlaters (VSV);
  • Rechtmatigheidscontrole;
  • Kwijtschelding;
  • Jongeren in Beeld;
  • Bijstandsdebiteuren;
  • Bijzondere Bijstand.

Expertgroepen

In afstemming met expertgroepen willen wij de gewenste veranderingen in onze producten uitwerken. Mocht u willen deelnemen aan een expertgroep, geef dit dan door aan uw accountmanager.