Aanpassingen in rechtmatigheidscontrole en kwijtschelding

Op 10 oktober j.l. is er een nieuwe release op het Werk & Inkomen portaal (IBIS) doorgevoerd. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur zijn er een aantal wijzigingen binnen de producten rechtmatigheidscontrole en kwijtschelding gedaan die wij graag nader toelichten.

Rechtmatigheidscontrole: meer signalen vermogen saldo/rente

Tot op heden werden uitkeringen die vanaf het lopende kalenderjaar jaar zijn gestart niet meegenomen in de bevraging, maar werden er uitsluitend BSN’s bevraagd die samenloop hadden in het door de Belastingdienst aangeleverde meest recente fiscaal jaar. Op dit moment is dat fiscaal jaar 2018.

Doordat deze peilperiode voor bevraging nu is uitgebreid voor uitkeringen gestart in het lopende kalenderjaar, zult u naar verwachting in de eerstvolgende levering meer vermogenssignalen ontvangen dan voorheen. Concreet betekent dit dat alle uitkeringen gestart vanaf 1 januari 2019 nu ook richting Belastingdienst worden bevraagd en - indien van toepassing - de vermogensgegevens (over fiscaal jaar 2018) in de vorm van signalen zullen worden geleverd.

Het Inlichtingenbureau wisselt aan het begin van elke maand gegevens uit met de Belastingdienst  en maakt de signaalrapporten omstreeks de 15e van de maand aan. De rapporten vanaf 15 november zullen meer vermogenssignalen bevatten dan voorheen. Op dit moment hebben wij nog geen zicht op wat dit voor de aantallen te ontvangen signalen zal gaan betekenen. Na de uitwisseling  met de Belastingdienst begin volgende maand zullen wij hierop een analyse maken en de uitkomst hiervan met u delen.

Kwijtschelding: Saldo exclusief negatieve bedragen

Op dit moment gebeurt de saldering (saldo) van het totaal aan banksaldo’s in de rapporten Kwijtschelding (CSV en XML) op verschillende manieren. In de CSV rapportage wordt dit getoond met uitsluitend de som van de positieve bedragen (Totaal-saldo), maar in de XML rapportage worden ook de negatieve bedragen meegenomen in het totaal (Saldo totaal). Dit verschil leidde tot veel verwarring bij gebruikers met vragen en fouten als gevolg.

M.b.t. de saldering (totaal) in de CSV & XML rapportage KWS is daardoor vanuit de landelijke werkgroep Kwijtschelding besloten om deze saldering op eenduidige wijze weer te geven in zowel de CSV rapportage als XML rapportage met alleen een optelling van de positieve bedragen. Het bestaande attribuut (saldo-totaal) wordt hiervoor gebruikt binnen de XML rapportage. Hierdoor blijft het huidige schema hetzelfde.

Dit betreft enkel de weergave, want de onderliggende logica is in beide gevallen gelijk : de negatieve saldi worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen of een huishouden boven de vermogensnorm uitkomt.

Deze aanpassing wordt reeds zichtbaar in de eerstvolgende rapporten Kwijtschelding, die naar verwachting vanaf 15 oktober zullen worden gepubliceerd.