Monitor stuurinformatie Wmo en Jeugdzorg

Monitor stuurinformatie Wmo & Jeugdzorg: meer inzicht in eigen beleid

Vijf jaar na de decentralisaties binnen het sociaal domein wordt het voor gemeenten steeds belangrijker om meer grip te krijgen op zorg die via de Wmo en Jeugdwet gegeven wordt aan hun burgers. Veel gemeenten beschikken over onvoldoende kennis en middelen om managementinformatie te genereren waarmee ze meer inzicht kunnen krijgen in deze zorg. Het Inlichtingenbureau heeft via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) al veel data over zorg uit de Wmo en Jw beschikbaar in de vorm van het berichtenverkeer. Dit zou een mooie, generieke basis kunnen vormen voor juist die informatie waar gemeenten nu zo veel behoefte aan blijken te hebben.

Door gemeenten via het berichtenverkeer meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de zorg op het gebied van de Wmo en Jeugdwet hopen wij gemeenten de mogelijkheid te kunnen geven om de effectiviteit van haar eigen beleid in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. We hopen dat dit op termijn zal gaan bijdragen aan de optimalisatie van het uitvoeren van hun regietaken op het gebied van de Wmo en Jeugdwet en daarnaast gaat leiden tot het verminderen van de administratieve lasten. 

Wat willen wij gemeenten bieden?

Het doel is om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen op vier verschillende niveaus: ketenniveau, cliëntniveau, aanbiedersniveau en gemeenteniveau. De informatie op ketenniveau zal zorgen voor een universeel, compleet en kwalitatief hoogwaardig berichtenverkeer. De informatie op cliëntniveau stelt de gemeente in staat om direct te handelen op cliëntniveau: bijvoorbeeld wanneer een cliënt niet tevreden is over de geleverde zorg. Met de informatie op aanbiedersniveau kunnen gemeenten meer inzicht te krijgen in wachttijden of kan de informatie van pas komen bij het verlengen of aangaan van (nieuwe) koopcontracten. Op gemeenteniveau is de informatie vooral van belang voor het bepalen en afstemmen van beleid en het maken van begrotingen.
 

Ketenniveau

 • Volledigheid van het berichtenverkeer
 • Kwaliteit van het berichtenverkeer
   
   

Cliëntniveau

 • Wachttijden (heeft de cliënt lang moeten wachten voordat de zorg gestart werd?)
 • Ontvangen zorg (welke zorg heeft de cliënt ontvangen? Zo ja, hoe lang?)
 • Declaraties (is de geleverde zorg gedeclareerd?)
 • Geleverde zorg (komt de geleverde zorg overeen met de geïndiceerde zorg?)
   
   

Aanbiedersniveau

 • Aantal cliënten
 • Wachttijden (per aanbieder)
 • Gemiddelde tijdsduur van verstrekte zorg
 • Hoeveelheid geïndiceerde zorg gestart en/of gefactureerd
   
   

Gemeenteniveau

 • Aantal cliënten (voor hoeveel cliënten is de gemeente financieel verantwoordelijk?)
 • Afgenomen producten (welke producten worden binnen de gemeente afgenomen?)
 • Aantal afgenomen producten
 • Totale kosten per product
 • Wachttijden per product (op gemeenteniveau) 

Pilot

Op dit moment is het IB in samenwerking met het Ketenbureau bezig met een pilot waarin nader onderzocht wordt wat de wensen voor de monitor stuurinformatie precies zijn en hoe we hier invulling aan kunnen geven in de vorm van de monitor. Na het eindigen van deze pilot (eind Q1) zal op basis van de resultaten bepaald worden wat de vervolgstappen van dit traject zullen zijn.