Schuldhulpverlening

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is voor gemeenten onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit hun schulden te komen. Het IB slaat daarom samen met ketenpartijen de handen ineen om verbetervoorstellen te ontwikkelen voor schuldhulpverlening.

Onwerkbare situatie

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Deze wet is voor gemeenten moeilijk uitvoerbaar. Zo moeten gemeenten vaak informatie opvragen bij de schuldenaar zelf en moeten zij gegevens eerst aan andere partijen voorleggen om de status van een burger vast te stellen. Daarnaast is de schuldenproblematiek vaak vergevorderd als iemand in de schuldhulpverlening terecht komt. Het Rijk, gemeenten en verschillende (uitvoerings)instanties, waaronder ook het IB, willen daarom samenwerken om problematische schulden te voorkomen. Het Ministerie SZW heeft het Inlichtingenbureau en het BKWI uitgenodigd om mee te denken bij de consequenties die bepaalde beleidskeuzes teweeg kunnen brengen. Denk hierbij aan de verschillende bronnen die wij en het BKWI moeten aansluiten om de juiste informatie over de schuldenaar inzichtelijk te maken.

Aanpassing wetgeving noodzakelijk

Er is echter wel een aanpassing in de wet nodig om deze informatie aan gemeenten te mogen leveren met het doel om schulden te voorkomen. De bestaande wetgeving is daarom in voorbereiding om aangepast te worden. Hierbij wordt gekeken welke informatie, in welke fase, voor welk specifiek persoon nodig is. Het Ministerie SZW heeft het Inlichtingenbureau en het BKWI uitgenodigd om mee te denken bij beleidskeuzes. Wij zitten nog in de eerste fase van dit proces, maar denken mee over de consequenties van beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan het onderwerp Schuldhulpverlening.

Planning en werkwijze

Er is voor het IB als ‘’informatieknooppunt voor gemeenten’’ een belangrijke rol weggelegd bij de vroegsignalering van schulden. In samenwerking met SZW en BKWI kijken wij de komende tijd hoe de informatie- en gegevensuitwisseling het best plaats kan vinden op het gebied van Schuldhulpverlening. Een nieuwe ontwikkeling, waarbij alle partijen die te maken krijgen met de uitvoering van beleid betrokken worden. Zoals de planning er nu uitziet zullen wij dit jaar nadenken over de propositie en positionering van de schuldhulpdienstverlening richting burgers, waarbij ook burgerregie een belangrijke rol speelt. Vervolgens hopen wij in 2020 na te kunnen denken over de uitvoerbaarheid van wettelijke taken, de mate waarin gekozen functionaliteiten –zoals de beschikbaarheid van informatie- hierop aansluiten.