Actueel

Keten voor Derdenbeslag: meer aandacht voor schulden

Implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Binnen de keten voor derdenbeslag wordt door een groot aantal overheidspartijen (zoals de VNG, Belastingdienst, UWV en (gerechts)deurwaarders) alweer geruime tijd gewerkt aan de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het traject dat moet leiden tot een verbreding van het beslagregister.

De op handen zijnde wet regelt dat de beslagvrije voet van schuldenaren met geautomatiseerd beschikbaar gestelde gegevens kan worden vastgesteld. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2021 in werking zal treden. Stichting Inlichtingenbureau heeft samen met het BKWI vanuit het ministerie van SZW de opdracht gekregen om de rekentool voor de berekening van de beslagvrije voet te gaan maken. Deze rekentool zorgt ervoor dat beslagleggende (overheids)partijen automatisch over verschillende gegevens beschikken waardoor er een verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen kan plaatsvinden.

Een generieke rekentool

De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van een brede set gegevens, zoals de grootte van het huishouden waarin de persoon met schulden leeft, het inkomen en de toeslagen waarop hij of zij recht heeft. Omdat mensen met schulden vaak geen goed zicht hebben op hun eigen financiële positie en minder vaak op informatieverzoeken reageren, wordt de beslagvrije voet op dit moment vaak te laag vastgesteld. Dat kan voor problemen zorgen bij deze groep mensen. Juist daarom is het zo belangrijk om een generieke rekentool te introduceren waarmee extra controle op een te lage beslagvrije voet mogelijk wordt en grotere (schuld)problemen bij mensen met schulden voorkomen worden.

Informatiebijeenkomst 

Binnen de keten van derdenbeslag zijn een aantal grote (overheids)partijen samen bezig om bovenstaande te realiseren en lopen er inmiddels diverse projecten die samen uiteindelijk voor een soepele en correcte implementatie van de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet en verbreding van het beslagregister moeten zorgen.

Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen én te houden is er op dinsdag 18 februari j.l. een ketenbrede informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst voor alle partners uit de keten voor derdenbeslag lag de nadruk op leren en informeren. Waar zijn de verschillende partijen mee bezig en hoe staat het met de voortgang? Waar kunnen we elkaar aanvullen en waar is er overlap?

Presentaties en workshops

Tijdens de bijeenkomst presenteerde het IB samen met het BKWI de rekentool die momenteel gebouwd wordt: wat wordt er precies ontwikkeld, waarom doen we dat op deze manier en wat zijn de volgende stappen in het proces.

De Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, Carsten Herstel, verzorgde de opening van deze dag en gastspreker Pieter Hilhorst (politicus, politicoloog, publicist, en programmamaker) uit het werkveld armoede en schulden verzorgde een zeer interessante lezing. Ook werden er workshops georganiseerd door de ketenpartners, waarin zij informatie konden delen over hun eigen bijdrage binnen de keten. De workshops waren een uitgelezen kans voor aanwezigen om vragen te stellen, onduidelijkheden weg te nemen en tips aan te dragen. Op deze manier was deze informatiebijeenkomst dan ook zeker een constructieve bijdrage aan samenwerkingen binnen de keten.