Actueel

Amsterdam werkt samen bij het activeren van jongeren tot 27 jaar

Amsterdam werkt samen bij het activeren van jongeren tot 27 jaar

De afgelopen jaren wordt er landelijk hard gewerkt aan het activeren van jongeren richting leren en werken. Zo ook in Amsterdam, waar de gemeente met de informatiedienst ‘Jongeren in Beeld’ jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt bij het vinden van werk. 

Jongeren ‘buiten beeld’

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het activeren en begeleiden van jongeren tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lange tijd had de gemeente alleen jongeren tot 23 in beeld die onder de wetgeving van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) vallen: de  instantie die voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar activeert om alsnog een diploma te halen. De gemeente had echter weinig grip op jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar. Soumaya Benamar, projectleider en tevens jongerenadviseur bij de gemeente Amsterdam, vertelt dat er gewoonweg geen middel voor handen was om de status van deze jongeren te controleren. ‘’Deze jongeren kwamen op eigen initiatief bij de gemeente, vaak voor de aanvraag van een uitkering. Er was dus al enige tijd behoefte aan een middel om de doelgroep tot 27 jaar zonder startkwalificatie proactief te kunnen benaderen’’. In 2017 startte het Inlichtingenbureau met de pilot ’Jongeren in Beeld’ en werd het via een bestandskoppeling toch mogelijk om ook deze jongeren te traceren . ‘’Vanaf dat moment ben ik als projectleider aangesteld om de doelgroep in kaart te brengen. Erg fijn, want het levert ons informatie op die ons dichter bij de doelgroep brengt’’. 

’Jongeren willen erop kunnen rekenen dat ze geholpen worden als het erop aan komt. Vertrouwen van jongeren in de gemeente en het Jongerenpunt zegt kortom iets over de bereidheid om in hen te investeren. Dit doen wij samen, met al onze samenwerkingspartners’’

Doelstelling, samenwerking en aanpak

Uit de rapportage Jongeren in Beeld blijkt dat maandelijks 1600 jongeren tussen de 23 tot 27 jaar in de gemeente Amsterdam niet werken en tevens niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Om te bepalen welke benadering het best aansluit bij de doelgroep wil het Jongerenpunt Amsterdam in eerste instantie meer inzicht krijgen in de doelgroep. In het vooronderzoek start de gemeente met de benadering van 146 jongeren uit stadsdeel Zuid, waarvan blijkt dat ze geen startkwalificatie hebben en niet werken. Dit vooronderzoek is voor de gemeente een cruciaal element: ‘wat werkt’ bij het bereiken en activeren van jongeren op weg naar de juiste opleiding of werk. Hierbij staat centraal: de manier waarop jongeren communiceren, zich laten informeren en het punt waarop zij tot activiteit over gaan.

Op de vraag hoe de gemeente deze jongeren benadert legt Soumaya uit dat het in de eerste plaats gaat om vertrouwen wekken. Iets wat alleen kan als je samenwerkt met ketenpartners.
‘’Jongeren willen erop kunnen rekenen dat ze geholpen worden als het erop aan komt. Vertrouwen van jongeren in de gemeente en het Jongerenpunt zegt kortom iets over de bereidheid om in hen te investeren”. Soumaya vervolgt en legt uit dat dit niet te maken heeft met het stellen van een simpele vraag hoe het met de jongere gaat: ‘’Nee, dit gaat verder dan dat. Je moet iets te bieden hebben om geloofwaardig te zijn en het vertrouwen te wekken. De samenwerking en afstemming met ketenpartners is het meest belangrijk om de kennis over de doelgroep te vergroten’’, aldus Soumaya.

Meer kennis over de doelgroep

Een van de partijen die de kennis over de doelgroep vergroot is Streetcornerwork. Zij richten zich primair op jongeren die de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers en sleutelfiguren in de wijk leggen actief contact met deze groepen in hun eigen sociale omgeving. Soumaya is ervan overtuigd dat Streetcornerwork de gemeente helpt om dichter bij de doelgroep te komen: ‘’Ook al hebben wij de middelen voor handen, de gemeente is niet per definitie de instantie die dicht bij jongeren staat. Jongerenwerkers en sleutelfiguren, die vaak een voorbeeldfunctie hebben in de wijk, kunnen zich net iets beter richten op jongeren die voor ons moeilijk bereikbaar zijn’’. Dit heeft volgens Soumaya te maken met de laagdrempelige en informele aanpak: ‘’De jongerenwerkers van Streetcornerwork zijn ook in de avonduren bereikbaar en kiezen voor een vorm van begeleiding waarbij jonge mensen zelf worden ingezet om één op één met de jongere te praten. Dit wekt vertrouwen!’’. De gegevens die de gemeente in het kader van Jongeren in Beeld van het Inlichtingenbureau ontvangt, worden daarom ook eerst bij Streetcornerwork gecheckt: ‘Wij gebruiken de gegevens van onze samenwerkingspartners om te achterhalen wie de jongere is, zodat wij weten waar wij ze mee kunnen helpen.

‘’Wij zitten hier met de afdeling Leerplicht, jongerenadviseurs, de jobhunter, schuldhulpverlening, Streetcornerwork en een Randstadmedewerker. Met hen kijken wij gericht naar de hulpvraag van jongeren’’.

Centraal aanspreekpunt voor jongeren

Om de afstemming van taken te vereenvoudigen zitten de verschillende instanties met een aantal afgevaardigden bij elkaar aan de President Kennedylaan in Amsterdam Zuid. Soumaya is van mening dat dit qua afstemming de meest doelgerichte methode is om jongeren te kunnen helpen. ‘’Wij zitten hier met de afdeling Leerplicht, jongerenadviseurs, de jobhunter, schuldhulpverlening, Streetcornerwork en een Randstadmedewerker. Met hen kijken wij gericht naar de hulpvraag van jongeren’’. Als het op werk aan komt kan de gemeente ter plekke een beroep doen op collega’s van Randstad en de jobhunters, die arbeidsplaatsen zoeken voor jongeren. ‘’Het voordeel is dat doorverwijzing naar een andere locatie niet nodig is. Wij maken meestal direct afspraken op basis van de behoefte die een jongere heeft. Dit betekent dat er één adviseur wordt aangesteld als aanspreekpunt, die vervolgens toeziet op de voortgang en de afspraken met overige instanties reguleert’’.

Opvallende inzichten

De nieuwe beschikbare data van ‘Jongeren in Beeld’ (23-27 jr.) maakt een niet eerder gesignaleerde trend zichtbaar. ‘’Het valt ons op dat de grootste groep jongeren zonder werk en zonder startkwalificatie zich in de leeftijdscategorie 25 tot 26 jaar bevindt’’. Dit bevestigt voor Soumaya een eerdere aanname, namelijk dat ondersteuning ook na het bereiken van de 23e verjaardag wenselijk is. ‘’Wij hadden de middelen al in huis om deze jongeren te helpen en nu ook het bewijs dat het nodig is. Dit is een bevinding waar wij verder mee kunnen’’.

Uitrol overige stadsdelen

De huidige aanpak, waarin wordt samengewerkt met partners in de stad, blijkt succesvol bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Op deze voet wil de gemeente Amsterdam ook in de toekomst verder. Het is nu wachten op de eerste resultaten die voortvloeien uit de rapportage Jongeren in Beeld. Soumaya: “Wij zijn nu in het stadium dat wij jongeren tussen de 23 en 27 jaar benaderen op basis van beschikbare data. De komende periode maken wij inzichtelijk wat het ons als stadsdeel Zuid concreet oplevert. Ons doel is om vast te houden aan onze huidige aanpak, waarin wij lokale kennis van al onze partners bij elkaar te brengen. Voor ons is dit een mooie gelegenheid om onze kennis te delen met de overige stadsdelen en een eventuele stadsbrede aanpak richting jongeren verder te versterken’’.  

Theme picker