Actueel

AP rondt onderzoek af naar verwerking persoonsgegevens door IB

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Inlichtingenbureau (IB) op 21 januari 2021 verzocht informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens. De AP, die controleert of bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden, stelde naar aanleiding van berichtgeving in de media vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het IB. De AP verzocht het IB daarbij om een analyse op te stellen, waaruit moest blijken of er op basis van een wettelijke grondslag en de daarbij wettelijk toegekende rol ‘’rechtmatig’’ gegevens werden verwerkt. Op 19 februari 2021 heeft het IB alle vragen van de AP schriftelijk beantwoord, waarna op 10 september een nadere mondelinge toelichting is gegeven. De AP heeft het IB op 25 november 2021 laten weten dat de uitvoerige en zorgvuldige beantwoording door het IB aanleiding vormt om dit dossier te sluiten.

Huidige gegevensuitwisseling

De AP is nog wel voornemens om op termijn nog met één of meer gemeenten in gesprek te gaan om te kijken of de methode van het standaard en frequent opvragen van gegevens altijd strikt noodzakelijk is en bijdraagt aan het doel dat met de wetgeving wordt beoogd. Indien gewenst, zal het Inlichtingenbureau hierin ondersteunen.